« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 6 O místním poplatku psi
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br> VYHLÁŠKA
Města Kuřimi
<br>
č.6/2019
<br>
<br> O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením
č.1146/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ tato vyhláška“):
<br>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
<br> (1) Město Kuřim touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad Kuřim (dále jen „správce poplatku“).1
<br>
<br> Článek 2
Předmět poplatku,poplatník
<br>
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br>
<br>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Článek 3
<br> Ohlašovací povinnost
<br>
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
<br> dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně ...

Načteno

edesky.cz/d/4649588


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz