« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - kůrovec
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 6.12.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j <.>
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně:
<br>
I <.>
<br>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění
opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 63920/2019-MZE-16212 2
<br>
III <.>
<br>
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br>
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění
opatření č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
Ke změně...

Načteno

edesky.cz/d/4649587

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz