« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Jungmannova, Zborovská, Na Královkách - real. trafo. a kabelu VN, NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Jungmannova, Zborovská, Na Královkách real trao a kabelu VN, NN DIO
Ju
ng
<br> m
an
<br> ov
a
<br> V DEN REALIZACE
ODSTRANIT
<br> V DEN R
EALIZAC
<br> E
<br> ODSTRA
NIT
<br> V DE
N R
<br> EAL
IZAC
<br> E
<br> ODS
TRA
<br> NIT
<br> Zborovská
<br> Sva
topl
<br> uka
Èec
<br> ha
<br> Ju
ng
<br> m
an
<br> no
va
<br> Le
gi
<br> on
áø
<br> sk
á
<br> Le
gi
<br> on
áø
<br> sk
á
<br> E13-
CHO
<br> DNÍK
<br> U DOM
U è.2
<br> UZAV
ØEN
<br> 15
m
<br> CHO
DNÍK
<br>
<br> U DOM
U è.2
<br> UZA
VØEN
<br> 15
m
<br> IS11
b
<br> (sym
bol p
<br> ìší)
<br> IP4b
<br> B2
<br> B24b
<br> B2
4a
<br> C2f
<br> B28
E13/Termín:/
<br> B28
<br> E13/
Term
<br> ín:/
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E8b
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E8b
<br> B28
E13/Term
<br> ín:/
<br> E8b
<br> Z4e
<br> 3x Svìtlo
<br> 2x
Z
<br> 2
<br> Z2
<br> 6,0
<br> 3,0 3 <,>
0
<br> IS11
b
<br> IS11
b
<br> JUN
GMA
<br> NNO
VAZBO
<br> ROV
SKÁ
<br> IS11b
IS11b
<br> JUN
GM
<br> AN
N
<br> OVA
ZBOROVSKÁ
<br> IS11bZBOROVSKÁ
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
<br> (symbol pìší)
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
IS11b
<br> JUN
GM
<br> AN
N
<br> OVA
ZBOROVSKÁ
<br> B28
E13/Termín:/
E8c
<br> 10
<,> 0
<br> IS11a
SV.ÈECHA
<br> ZBOROVSKÁ
<br> JU
N
<br> G
M
<br> A
N
<br> N
OV
<br> A
<br> UL.JUNGMANNOVA
ZMÌNA PROVOZU
<br> zábor vozovky 294m2
zábor chodníku 121m2
<br> IP4b
<br> B2
<br> ORGANIZACE DOPRAVY
<br> A15
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.è.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.è.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Èásteèná + úplná uzavírka
<br> Kuøim,ul.Jungmannova
Realizace kabelu - VN,NN
<br> è....
Kuřim, ul Jungmannova, Zborovská, Na Královkách real trao a kabelu VN, NN 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/10183/21/OD
spis.zn.: S-MK/9334/21/OD
<br> datum: 21.4.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby ELQA,s.r.o <.>,IČ: 49977121,sídlo:
<br> Blanenská 1856/6,664 34 Kuřim v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou SIGNEX <,>
<br> spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,sídlo: Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) <,>
<br> po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým
<br> je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto
<br> dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním...

Načteno

edesky.cz/d/4593624

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz