« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení ÚŘ - Optická síť Kuřim: Wolkerova_Jelínkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OptickásíťKuřimWolkerovaZÚŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/22569/20/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/8926/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 9.4.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
KME,spol.s r.o <.>,IČO 46994033,Tyršova 16/3,664 34 Kuřim <,>
kterou zastupuje CERCE s.r.o <.>,IČO 02161354,Jakubská 156/2,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.11.2020 a doplnil dne 8.4.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby
<br> Optická síť Kuřim: Wolkerova_Jelínkových
<br> na pozemcích parc.č.1367/2,1389/1,1389/2,1389/3,1389/4,1416,1417/1,1432,2786/4,2786/34 <,>
2786/40,2786/48,2786/49,2786/53 a 2786/54 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br>
Jedná se o stavbu veřejné pevné sítě elektronických komunikací v Kuřimi v ulicích Wolkerova,Příční <,>
Nová,Jelínkových a části ulice Otevřená.Stavba zahrnuje pokládku HDPE trubek pro optický kabel <.>
Optická trasa je vedena převážně v plochách veřejné zeleně a chodnících,křížení místních komunikací je
řešeno překopy <.>
<br> Jedná se o stavbu,na kterou se vztahuje zák.č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění (liniový zákon) <.>
<br>
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního
řízení,ve kterém upouští od ústního jednání <.>
<br> Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 10.5.2021 <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům či námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí na Odboru stavebním a životního p...

Načteno

edesky.cz/d/4585680

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz