« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Moravské Knínice, podloužení komunikace na parc. č 504

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Moravské Knínice, podloužení komunikace na parc č 504 situace
0
<br> <,>
7
<br> 0
<br> 0
<br> <,>
7
<br> 0
<br> 0
<br> <,>
7
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br> 2
<br> 4
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1 2
<br> 0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 2
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 4
<br> 2
<br> 4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 5
<br> 4
<br> 4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 6
<br> 5
<br> 4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 8
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
Moravské Knínice, podloužení komunikace na parc č 504 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/8784/21/OD
spis.zn.: S-MK/4504/21/OD
<br> datum: 8.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě
<br> písemného podnětu fyzické osoby XXXX XXXX <,>
<br> (dále jen „navrhovatel“) ze dne XX.2.2021,zahájil řízení z moci úřední o
<br> opatření obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77
<br> odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ve věci
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br> svislého dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci na parc.č.504 v k.ú <.>
<br> Moravské Knínice <,>
<br> z důvodu doplnění dopravního značení po dokončení stavby „Prodloužení komunikace na pozemku
<br> parc.č.504,k.ú.Moravské Knínice“ <,>
<br> podle výkresu „Prodloužení komunikace na pozemku parc.č.504,SO 101 – KOMUNIKACE A
<br> ZPEVNĚNÉ POLOCHY,SITUACE - DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,číslo výkresu 19-02-109“ zpracované
<br> projektantem Ing.XXXXX XXXXXXX,projektant dopravních staveb,autorizace č.XXXXXXX,datum:
<br> 03/2021,pod č.zak.573-0...

Načteno

edesky.cz/d/4568534

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz