« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení ÚŘ - Čebín - optické vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČebínoptickévedeníZŘoDPS
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/5524/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/5688/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 2.3.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,XXX XX Skalička XX
<br> (dále jen "žadatel") dne 1.3.2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby
<br> Čebín - optické vedení
<br> na pozemcích parc.č.331/32,331/55,331/90 a 331/199 v katastrálním území Čebín.Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby <.>
<br>
Jedná se o stavbu sítě elektronických komunikací uskutečňovanou ve veřejném zájmu,na kterou se
vztahuje zák.č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění (liniový zákon) <.>
<br> Jedná se o položení chrániček KOPOS,do kterých bude instalováno optické sdělovací vedení formou
mikrotrubiček.Stavba zahrnuje položení optického vedení v celé délce ulice Nová,a to ve většině trasy
po obou stranách ulice,do prostoru chodníků,příp.zelených pásů.Křížení místní komunikace je
provedeno ve 4 místech formou překopu.Vedení je v celé délce umístěno v obecních pozemcích <.>
Chráničky již byly položeny při realizaci rekonstrukce ulice Nová,kterou prováděla Obec Čebín <.>
<br>
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 129 odst.2 a 3 stavebního zákona zahájení
řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
<br> 8.dubna 2021 (čtvrtek) v 9:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných před Obecním úřadem v Čebíně <.>
<br> Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná st...

Načteno

edesky.cz/d/4503065

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz