« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Kuřim
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Naše značka: SPU 012475/2021/Pod
Spisová značka: SP6405/2020-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 15.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.Kuřim
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále
jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Kuřim <.>
<br> Aktualizace BPEJ je zahájena na základě posouzení žádosti vlastníka o aktualizaci BPEJ na pozemcích p.č <.>
2904/41 a p.č.2904/85 v k.ú.Kuřim,všech dostupných podkladů a provedeného místního šetření.Pobočka
dle § 3,odst.3 vyhlášky shledala důvody pro aktualizaci BPEJ za opodstatněné <.>
<br> Návrh změn mapy BPEJ bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadu,Krajském
pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočce Brno (dále jen „pobočka“) a Městském úřadu Kuřim <.>
<br> Pobočka žádá Městský úřad Kuřim o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Pobočka,ve smyslu § 5 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu
orgány uvedené v tomto ustanovení <...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz