« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ k.ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - Navrh_zmenene_mapy_BPEJ_k_vylozeni
STÁTNÍ POZEMKWRAD
<br> Husinecká 102 1 ' “' ' Do 00 Prah Snímek DKM k.U.KUFIIII w
<br> w
<br> bonitační mopo
<br> "“fza\\
<br> 2904/159
<br> 2904/160 2904/42
<br> 2904/1 6 1
<br> 2904/8 7
<br> 2904/147
<br> 2904/40 2904/85
<br> 2904/37
<br> “ hw pqrce
<br> 2904/73
<br> 1 = 1000 spÚ
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Kuřim
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Naše značka: SPU 012558/2021/Pod
Spisová značka: SP6405/2020-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 15.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú.Kuřim
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno,jako správní orgán věcně a místně příslušný <,>
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek
(dále jen „BPEJ“),v souladu s § 5 odst.4 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že návrh změn
map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
<br>
od 25.1.2021 do 23.2.2021
<br> na Státním pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočce Brno,Kotlářská
53,5.patro,dv.č.502 a na Městském úřadu Kuřim,kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů,tj.nejpozději
do 23.2.2021 případné připomínky a námitky <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno po vyhodnocení došlých vyjádření provede
aktualizaci BPEJ.K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno žádá tímto Městský úřad Kuřim o zveřejnění
tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů.Současně žádáme o vyložení návrhu změn
map B...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz