« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín - ZRUŠENO viz Oznámení ze dne 28.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

up cebin vp ii 4 ti 5
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 08 / 2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> XXXXXX
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> Velká ètvr•
<br> Pøíhon
<br> Pod horkou
<br> Dlouhé nivy
<br> Rovinky
<br> Kolíbky
<br> V kruzích
<br> Malá ètvr•
<br> Nad záhoøím
<br> Na le...
up cebin vp ii 2 vsv 50
lll02 VÝKRES ŠIRŠ
<br> lI/389 Dolní Lóu'čky'čkir.<.> <.>
<br> —* UCKG
<br> Předklášteří Nelepeč
<br> „ Nelepeč-Zernůvka i|
<br> Cim d „%
<br> Vohančice ice
<br> — Tišnov PE nv »,qAáln.: _.„___
<br> u— '.A 44 \"“erť
<br> \:CA.33 Bímová,<.>,- „<
<br> ' — qď.*\f “<.Š'Tb “y.<.> a.-
<br> Holasice
<br> Lažánky_
<br> €
<br> IIIIII' Zhoř
<br> BukoVice
<br> Lomnice
<br> Rohozec
<br> PaA-“.la
<br> a lv Lomnrckaía '$ "%$“ HALÁNHV _ BMW-CW liči-IL“
<br>.::—1+“
<br> Stanovisko
<br> Železné
<br> „.ORP TISNOV Tišnov V A “mounted Kiunífifna 3%?
<br> Březina
<br> Heroltice“ De
<br>._ \0202 *'l
<br> “ve _ Sentrce 08 x_:—_::;_
<br>.I „„ i" _.<.> ? Q.Ifr % Q,<.> __ C):!Q)
<br> „wm
<br> \?IÉ/.'.4'\f
<br>.<.>,<.> s
<br> ' - ' RDSŠI'GI RK1466 Chudčice,- “x : -'- s
<br> I,<,> - 3 Veverská
<br> B,<,> _ka NRBC 30
<br> fx
<br> f &
<br> w
<br> „Hvozdec „
<br> :*?
<br> Všechovice "99
<br>.' <.>
<br> š
<br> na
<br> <,' -.<.> ORP KU M !.' ' a !
<br> \.<.> \.\n
<br> 1'2.kašny
<br> ORP ROSICE
<br> / %
<br> Giana-uhne <.>
<br> " Veverské Knínice
<br> ORP BRNO
<br> L'If'iasarLfL-rrv okruh
<br> Brno-Žebětín
<br> \.\ <.>
<br> K\"vm'k'd
<br> ll/6'02
<br> Popůvky;
<br> ÍCH VZTAHÚ
<br> MKIIIIII
<br> Brťov-Jeneč
<br> J&M u Eerne Hurý
<br> !! Malá Lhota.\- -./
<br> Hluboké Dvory
<br> I
<br> Trulli.? th,' <.>
<br>,<.>
<br>,'.)Lm'uiiii
<br> j !.! Skalička | '.2,5;,; <,>
<br>,Laz_anv
<br> "::“HIÍL _ - " l l ' l
<br> / Š' '\l
<br> Malhostovice ! I
<br> I /
<br> RBC zas _ _ „,<.> -w? 'N.<.>.<.>.r.<,>
<br> “3993“
<br> -' a“
<br> '.\.c "\ \ T "993“
<br>.\
<br> \
<br> \ mm \ ět \ <.>
<br> A
<br> % (D a.1“ 7\_
<br> \-
<br> 11/383 Moravské _
<br> Knínice __
<br>.<.> Jinačovice
<br> „» '\ c/ -_
<br> Rozdrojovice
<br> (ánaký zrno“
<br> 1112
<br> ' XH Závist
<br> _ Milonice
<br> „spoleš'ma „|
<br> litru.-h
<br> ©3130va Aga- 528
<br> Lipůvka
<br> Svinošíce.<.> „*
<br> Na Vyrazrch
<br> T
<br>.\ : \mu-„igi IÍ 38s ;er
<br>.).<.>
<br> Spes'o vsÁ'.— V „I) „ rozhl.lm <,>
<br> notní lil
<br> Ko-et'-:eí__.-'
<br> Blansko
<br>...
up cebin vp ii 3 zpf 5
HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> BIOCENTRUM ÚSES A JEHO KÓD
<br> BIOKORIDOR ÚSES A JEHO KÓD
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND I.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND II.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND III.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND IV.TŘÍDY OCHRANY
<br> ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V.TŘÍDY OCHRANY
<br> PŮDNÍ FOND
<br> HRANICE BPEJ S KÓDOVÝM OZNAČENÍM A TŘÍDOU OCHRANY ZPF
<br> ODVODNĚNÉ POZEMKY (MELIORACE)
<br> BIOCENTRUM ÚSES MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> BIOKORIDOR ÚSES MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> 0.00.00/XX <.>
<br> POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
<br> VZTAŽNÝ BOD KÓDU
<br> UNIKÁTNÍ ČÍSLO PLOCHY
<br> II/03
<br> ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
<br> ROZVOJOVÁ PLOCHA POTENCIÁLNĚ VYŽADUJÍCÍ ZÁBOR ZPF A JEJÍ KÓD
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 08 / 2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> Č...
up cebin vp ii 1 kov 5
330320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U)
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ (O)
<br> PLOCHY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ (K)
<br> PLOCHY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ (S)
<br> PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ (P)
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (V)
<br> PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
<br> PLOCHY LESNÍ (L)
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (N)
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z)
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> PLOCHY TĚŽBY (X)
<br> BIOCENTRUM ÚSES A JEHO KÓD
<br> BIOKORIDOR ÚSES A JEHO KÓD
<br> VODOVODNÍ ŘAD HLAVNÍ
<br> VODOJEM
<br> ČERPACÍ STANICE VODY
<br> VODNÍ TOK
<br> ELEKTRICKÉ VEDENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 110 kV
<br> PLYNOVOD VTL
<br> ČISTÍCÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
<br> NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - OBJEKT MALÉHO ROZSAHU
<br> ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY (ZÓNA I)
<br> HŘBITOV,OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA
<br> ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
<br> ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ REZERVACE
<br> OCHRANNÉ PÁSMO ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> VZDÁLENOST 50 M OD KRAJE LESA
<br> VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) REGISTROVANÝ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE II <.>,II.a nebo II.b STUPNĚ
<br> VYHLÁŠENÉ ...
up cebin vp ii 0 text oduvodneni web
knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌ ▌ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pozn.Žlutě jsou podbarveny části textu,které byly upraveny po společném jednání.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN knesl kynčl architekti s.r.o ▌ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A.POJMY A ZKRATKY A1 B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ B1 C.VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C1 D.KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ D1 1.Údaje o počtu listů a výkresů Územního plánu D2 2.Pojmy D3 3.Vymezení zastavěného území D4 4.Základní koncepce rozvoje území,ochrany a rozvoje jeho hodnot D5 5.Urbanistická koncepce D21 6.Koncepce veřejné infrastruktury D27 7.Koncepce uspořádání krajiny D51 8.Podmínky využití ploch D62 9.Vymezení veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací D68 10.Kompenzační opatření D68 11.Územní rezervy D68 12.Dohoda o parcelaci D69 13.Územní studie D70 14.Regulační plán D75 15.Etapizace D75 16.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb D78 E.VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL E1 1.Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) E2 2.Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E13 3.Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa E27 4.Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu E28 F.VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR F1 1.Zpráva o výsledcích vlivů na udržitelný rozvoj území F2 knesl kynčl architekti s.r.o.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEBÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ▌ NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌ ▌ G.VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ G1 1.Požadavky vyplývající ze Zadání Územního plánu Čebín G2 H.VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM H1 1.Soulad s Politikou územního rozvoje H2 2.Soulad s územně p...
up cebin vp i 4 reg 2
Velká ètvr•
<br> Pod tratí
<br> Pod zahradami
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ČEBÍN
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 2 000
<br> 840 x 1000 mm
<br> 200100 320 m5020
<br> 08 / 2020
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D.doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX <,>
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> PRP-X
<br>.000
<br>.237
<br>.091
<br>.094
<br>.095
<br>.097
<br>.096
<br>.100
<br>.099
<br>.102
<.> 101
<br>.103
<br>.106.238
<br>.098
<br>.108
<br>.242
<br>.087
<br>.253
<br>.085
<br>.061
<br>.060
<br>.064
<br>.065
<br> PRP-A
<br> PRP-B
<br> PRP-C
<br> I/04VÝKRES S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> STAVEBNÍ HRANICE
<br> STAVEBNÍ ČÁRA
<br> OPLOCENÍ
<br> HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
<br> PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ (P)
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U)
<br> KÓTA UDÁVAJÍ...
up cebin vp i 3 vpz 5
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I/03
<br> I/03 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU <,>
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A JEJÍ KÓD:
<br> PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU <,>
<br> KORIDOR TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A JEHO KÓD:
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE ČEBÍN
<br> PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A JEJÍ KÓD:
<br> > 160: SILNICE II/385 HRADČANY – ČEBÍN OBCHVAT,VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEB („DS30“ DLE ZÚR JMK)
<br> > 020: NAPOJENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
<br> > 116: NAPOJENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
<br> > KTI*02: VTL PLYNOVOD KRALICE–BEZMĚROV („TEP05“ DLE ZÚR JMK)
<br> > KTI*03: VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD,VĚTEV ČEBÍN–HVOZDEC („TV01“ DLE ZÚR JMK)
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 08 / 2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad K...
up cebin vp i 2 hlv 5
330320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 260
<br> 250
<br> 33
0
<br> 34
0
<br> 35
0
<br> 360
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 33
0
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 330
<br> 340
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 270
<br> 28
0
<br> 29
0
<br> 30
0
<br> 300
<br> 310
<br> 320 330
<br> 340
350 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 410
<br> 420
<br> 430
<br> 430
<br> 300
<br> 31
0
<br> 320
<br> 33
0
<br> 340
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 270
<br> 280
<br> 290
<br> 280
<br> 270
<br> 290
<br> RK 1466/LBC 1 Velký kopec
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 08 / 2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> k.ú.CHUDČICE
<br> k.ú.SENTICE
<br> k.ú.HRADČANY...
up cebin vp i 1 zcu 5
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu: Podpis:
<br> Dopravní infrastruktura:
<br> Technická infrastruktura – vodní hospodářství,zásobování plynem:
<br> Technická infrastruktura – zásobování elektřinou:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS s.r.o.)
<br> Zábor půdního fondu:
<br> Krajina:
<br> ÚSES:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky: 00676_80
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> 1000 x 840 mm
<br> Projekční tým:
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Ateliér DPK s.r.o.)
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> 0 50 100 250 500 800 m
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná osoba pořizovatele: Podpis:
<br> 08 / 2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Městský úřad Kuřim,Jungmannova XXX/XX,XXX 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka investičního odboru
<br> Zastupitelstvo obce Čebín
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br> ČEBÍN
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA STABILIZOVANÁ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> PLOCHY STABILIZOVANÉ
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE
<br> PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU A JEJÍ KÓD
<br> PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SPRÁV...
up cebin vp i 0 text vyrok 5
ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
SRPEN 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌
▌
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Čebín
<br> (úřední razítko)
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Kuřim,Odbor investiční,prostřednictvím kvalifikované
osoby ve smyslu § 24 odst.3,písm.a) stavebního zákona
<br> Oprávněná osoba pořizovatele:
<br> Ing.Vlasta Indrová
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌
▌
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Čebín
Čebín 21
<br> 664 23 Čebín
<br> XXXXX XXXX,starosta obce
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referent
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno,IČ: 47912481
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
číslo autorizace ČKA: XX 672
<br> projekční tým: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX (Atelier DPK,s.r.o.)
<br> technická infrastruktura:
- vodní hospodářství: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
- zásobování plynem: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> - zásobování elektřinou: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ÚSES: RNDr.XXXX XXXXXX (AGERIS,s.r.o.)
<br> krajina,zábor půdního fondu: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.ÚZEMNÍ PLÁN ČEBÍN
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ▌
NÁVRH PRO VP,SRPEN 2020 ▌
▌
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br>
<br> I.Územní plán Čebín
<br> Textová část územního plánu (výrok)
<br> Grafická část:
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<...
Veřejná vyhláška
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/23037/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 1.12.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Čebín (dále jen ÚP Čebín)
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) řízení o ÚP Čebín,oznamuje jednotlivě Obci Čebín,dotčeným orgánům,krajskému úřadu
<br> a sousedním obcím konání veřejného projednání návrhu ÚP Čebín <.>
<br>
<br> Veřejné projednání se uskuteční ve středu 6.1.2021 v 15,00 hod.ve velkém sále
<br> Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br> I.patro za účasti zástupce zpracovatele Knesl Kynčl architekti,který provede odborný výklad <.>
<br>
<br> Upozornění: V souvislosti s nemocí COVID -19 a mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně
<br> v době na ni navazující,pořizovatel veřejné projednání svolává do velkého sálu Společenského centra
<br> v Kuřimi,aby bylo možné reagovat na aktuální požadavky hygienických opatření při větším počtů
<br> zúčastněných osob.Současně upozorňujeme,že veřejné projednání se uskuteční za podmínky
<br> příznivé epidemiologické situace a vstup do jednací místnosti bude umožněn při dodržení
<br> hygienických opatření platných v době konání veřejného projednání <.>
<br>
<br> Dle Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/4401300

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Stavby   EIA   Územní plánování   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz