« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva konečná 2019
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> o výsledku inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv,včetně
podrozvahových účtů města Kuřimi,ke dni řádné účetní závěrky - k 31.12.2019
<br>
Účetní jednotka: Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964
<br> Datum projednání zprávy ústřední inventarizační komisí: 24.1.2020
<br> Datum zahájení první inventury: 24.9.2019
<br> Datum ukončení poslední inventury: 31.1.2020
<br> Datum proškolení předsedů inventarizačních komisí: 24.9.2019
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <,>
<br> vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,vnitřní směrnice Provádění inventarizace
<br> majetku a závazků města Kuřimi S5/2019/RM a Plánu inventur vydaného starostou města na rok 2019 <.>
<br> Druh a způsob inventarizace,označení inventarizovaného majetku a závazků,jejich umístění,jakožto
<br> i jména pracovníků odpovědných za majetek a závazky jsou uvedeny v inventurních soupisech dílčích
<br> inventarizačních jednotek.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni
<br> 31.12.2019 <.>
<br> Ústřední a dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků města s níže
<br> uvedeným výsledkem:
<br> Účet Název účtu
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2019 v Kč
<br> dle účetnictví
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2019 v Kč
<br> dle evidence
<br> Rozdíl
<br> k 31.12.2019
<br> v Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 013 Software 7 444 849,12 7 444 849,12 0,00
<br> 073 Oprávky k software -6 114 730,72 -6 114 730,72 0,00
<br> 018 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 4 933 210,46 4 933 210,46 0,00
<br> 078 Oprávky k DHNM -4 933 210,46 -4 933 210,46 0,00
<br> 019 Jiný dlouhodobý drobný nehmotný majetek 9 120 846,68 9 120 846,68 0,00
<br> 079 Oprávky k ostatnímu DNM -2 795 418,00 -2 795 418,00 0,00
<br>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 021 Stavby 1 046 192 732,32 1 046 192 732,32 0,00
<br> 081 Oprávky ke stavbám -199 595 262,63...
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
1
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
<br> Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
<br> předkládaná vedoucímu orgánu veřejné správy
<br>
<br>
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy
<br> a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
<br>
1.Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim zajišťuje dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provádění předběžné,průběžné a následné kontroly <.>
<br> O těchto kontrolách jsou prováděny písemné záznamy pověřenými pracovníky dle určených pozic
<br> příkazce operace,správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br> Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zabezpečováno průběžnou kontrolou
<br> z pozice nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců <.>
<br> V rámci Městského úřadu Kuřim existuje systém vnitřních směrnic.Tyto směrnice jsou průběžně
<br> aktualizovány podle legislativních změn a také v případě změn v organizační struktuře městského úřadu <,>
<br> příp.při změnách,které mají vliv na činnost úřadu <.>
<br> 2.Zhodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a § 29 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim má zřízenu funkci interního auditora.Dle požadavků zákona je zajištěna funkční nezávislost
<br> a organizační oddělení interního auditora od řídících výkonných struktur.Interní auditor je držitelem
<br> osvědčení o absolvování Základního kurzu v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků
<br> veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola,vydaný Českým institutem interních auditorů <.>
<br> V průběhu roku se auditor účastní odborných seminářů a kurzů za účelem zvýšení odborné úrovně <.>
<br> Kontrolní a auditní činnost interního auditora se v roce 2019 řídila Ročním plánem interních auditů
...
Zpráva auditora ZM
Z P R Á V A
<br>
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> města Kuřim
<br> za rok 2019
<br>
<br>
Zprávu předkládá:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> auditor č.oprávnění XXXX
<br>
<br> Tato zpráva obsahuje 16 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních,z nichž dvě obdrží
<br> starosta města a jedno si ponechá auditor <.>
<br>
<br> I.ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
<br>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bylo provedeno na základě
<br> smlouvy ve smyslu § 53 zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích v platném znění,Zák <.>
<br> č.93/2009Sb <.>,o auditorech,auditorského standardu č.52 a dalších relevantních
<br> předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10
<br> zák.č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí
<br>
<br>
<br> Název právnické osoby: MĚSTO KUŘIM
<br>
<br> Sídlo: Jungmannova 968/75
<br> 664 34 Kuřim
<br> IČ: 00 28 19 64
<br> Právní forma: územní samosprávný celek,město
<br>
<br> Příjemce zprávy: starosta města Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Období,za které bylo přezkoumání provedeno: 1.1.2019– 31.12.2019
<br>
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor č.oprávnění XXXX
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: městský úřad Kuřim
<br>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření
<br> města Kuřimi :
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst.7
<br> zák.č.420/2004Sb <.>,ustanovením §2 písm.b) zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech ve
<br> znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> - Zahájení dne 13.října 2019 oznámením rozsahu dokumentace
k přezkoumání,přezkoumání zápisů zastupitelstva a rady města za 2019
<br> - Ukončení přezkoumání 21.května 2020 prověřeni korektnosti sestavení
účetní závěrky a výkazu Fin 2-12,vyhodnocení výsledků testů věcné
<br> správnosti z přezkoumání hospodaření města Kuřim
<br>
<br>
<br> Termíny průběžných ...
Výkaz zisku a ztráty 2019
Licence: UCRGUVUV / VUA1 (18022019 10:24 / 201902181217)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00281964
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 223 913 609,04   202 169 843,25  
<br> A.I.Náklady z činnosti 164 133 390,36   163 805 824,89  
<br> A.I.1.Spotřeba materiálu 501 3 845 682,56   5 094 151,48  
<br> A.I.2.Spotřeba energie 502 3 914 483,32   4 026 361,57  
<br> A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     37 529,00  
<br> A.I.4.Prodané zboží 504 32 799,98   162 153,92  
<br> A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> A.I.6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> A.I.8.Opravy a udržování 511 13 706 087,89   16 157 180,91  
<br> A.I.9.Cestovné 512 162 728,00   168 924,00  
<br> A.I.10.Náklady na reprezentaci 513 244 901,40   312 651,73  
<br> A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> A.I.12.Ostatní služby 518 43 034 956,48   44 010 709,10  
<br> A.I.13.Mzdové náklady 521 43 941 265,00   43 637 492,81  
<br> A.I.14.Zákonné sociální pojištění 524 14 016 545,00   14 135 458,45  
<br> A.I.15.Jiné sociální pojištění 525 192 032,00   124 628,00  
<br> A.I.16.Zákonné sociální náklady 527 15 300,00   11 076,00  
<br> A.I.17.Jiné sociální náklady 528 1 075 691,20   368 500,00  
<br> A.I.18.Daň silniční 531        
<br> A.I.19.Daň z nemovitostí 532 7 024,00   7 024,00  
<br> A.I.20.Jiné daně a poplatky 538 13 749,02   60 039,00  
<br> A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> A.I.23.Jiné pokuty a penále 542     44 866,50  
<br> A.I.24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 250 290,05   300 636,00  
<br> A.I.25.Prodaný materiál 544        
<br> A.I.26.Manka a škody...
Rozvaha 2019
Licence: UCRGURUV / RUA1 (18022019 12:25 / 201902181215)
<br> ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00281964
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 1 643 910 562,82 290 320 445,86 1 353 590 116,96 1 207 537 159,82
<br> A.Stálá aktiva 1 475 629 872,62 283 054 143,45 1 192 575 729,17 1 089 467 190,60
<br> A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 21 689 506,26 13 843 359,18 7 846 147,08 9 815 599,08
<br> A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> A.I.2.Software 013 7 444 849,12 6 114 730,72 1 330 118,40 1 417 581,40
<br> A.I.3.Ocenitelná práva 014        
<br> A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 933 210,46 4 933 210,46    
<br> A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 120 846,68 2 795 418,00 6 325 428,68 7 053 087,68
<br> A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 190 600,00   190 600,00 1 344 930,00
<br> A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
<br> A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 442 864 108,12 269 210 784,27 1 173 653 323,85 1 069 289 832,30
<br> A.II.1.Pozemky 031 81 980 439,62   81 980 439,62 80 465 444,48
<br> A.II.2.Kulturní předměty 032 34 400,00   34 400,00 34 400,00
<br> A.II.3.Stavby 021 1 046 192 732,32 199 595 262,63 846 597 469,69 764 041 680,84
<br> A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 57 617 718,70 30 065 089,32 27 552 629,38 19 713 033,91
<br> A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 39 550 432,32 39 550 432,32    
<br> A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 217 488 385,16 ...
Příloha 2019
Licence: UCRGUPUV / PUA (18072018 12:24 / 201807171111)
<br> PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00281964
<br>
<br> 04.05.2020 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: UCRGUPUV / PUA (18072018 12:24 / 201807171111)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 389 695 551,18  326 586 629,08 
<br> P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 125 182,23  129 073,58 
<br> P.I.3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> P.I.4.Vyřazené závazky 906    
<br> P.I.5.Ostatní majetek 909 389 570 368,95  326 457 555,50 
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 12 452 118,13  33 836 315,55 
<br> P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> P.II.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> P.II.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 12 452 118,13  33 836 315,55 
<br> P.II.6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> P.III.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> P.III.2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> P.III.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> P.III.4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> P.I...
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2019
Licence: MUKU (muku O) XCRGUKUA / KUA (11032020 14:03 / 202003111317)
<br> 0000ALV071LN
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2019
IČO: 00281964
Název: Město Kuřim
<br> Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 1 073 100 876,87 412 654 164,83 346 424 849,26 1 139 330 192,44
<br> A.Jmění účetní jednotky a upravující položky 637 472 074,46 49 775 624,80 50 160 632,42 637 087 066,84
A.I.Jmění účetní jednotky 604 908 872,40 22 539 761,00 28 070 981,94 599 377 651,46
<br> 1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - -
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - 27 921 178,94 -
3.Bezúplatné převody - -
4.Investiční transfery - -
5.Dary - -
6.Ostatní - 22 539 761,00 149 803,00 -
<br> A.II.Fond privatizace
A.III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 204 480 994,16 26 780 962,24 22 043 442,94 209 218 513,46
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - 17 669 612,65 -
2.Bezúplatné převody - -
3.Investiční transfery - 26 780 962,24 -
4.Dary - -
5.Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 4 373 830,29 -
6.Ostatní - -
<br> A.IV.Kurzové rozdíly
A.V.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 140 559 647,85- 140 559 647,85-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
2.Odpisy - -
3.Ostatní - -
<br> A.VI.Jiné oceňovací rozdíly 285 577,06- 454 901,56 46 207,54 123 116,96
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - 454 901,56 46 207,54 -
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - -
3.Ostatní - -
<br> A.VII.Opravy předcházejících účetních období 31 072 567,19- 31 072 567,19-
1.Opravy minulého účetního období - -
2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B.Fondy účetní jednotky 283 604,99 1 518 416,32 1 586 337,79 215 683,52
C.Výsledek hospodaření 435 345 197,42 361 360 123,71 294 677 879,05 502 027 442,08
D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového h...
Přehled o peněžních tocích 2019
Licence: MUKU (muku O) XCRGUTUA / TUA (11032020 14:01 / 202003111317)
<br> 0000ALV071MI
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 13 / 2019
IČO: 00281964
Název: Město Kuřim
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 39 574 166,26
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 79 932 533,16
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 74 048 324,66
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 17 756 699,41
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 25 563 429,60
A.I.2.Změna stavu opravných položek 978 272,40
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -192 053,50
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace -8 592 949,09
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -4 532 410,91
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 7 836 438,13
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků -12 434 678,68
A.II.3.Změna stavu zásob 65 829,64
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) -7 340 080,00
A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -162 785 007,19
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -162 577 030,53
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 200 717,36
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 200 717,36
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) -408 694,02
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 134 677 432,77
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 26 563 237,77
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 108 420 000,00
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) -305 805,00
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 51 ...
FIN 2019
(muku O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 14:17:27
<br> Datum: 04.05.2020
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 17012020 12:56
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Kuřim
Jungmannova 75/968,664 34 Kuřim
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 37 000 000,00 37 000 000,00 44 883 781,55 121,31 121,31
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 600 000,00 600 000,00 1 108 331,72 184,72 184,72
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 3 200 000,00 3 200 000,00 3 738 873,06 116,84 116,84
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 28 000 000,00 28 000 000,00 34 821 632,94 124,36 124,36
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 7 340 100,00 7 340 080,00 ******* 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 76 000 000,00 76 000 000,00 78 379 376,57 103,13 103,13
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p...
Příloha č 9 individual 2019
za rok program
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele název projektu
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> RM/ZM)
<br> POZNÁMKA
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0055 DOTYK II,o.p.s.raná péče 10 955
schváleno usn.RM č.182/2019 dne
<br> 10.4.2019
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0067 SPONDEA,o.p.s.sociálně akviziční služba pro rodiny s dětmi 30 000
schváleno usn.RM č.244/2019 dne
<br> 15.5.2019
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0068 SPONDEA,o.p.s.intervenční centrum 23 320
schváleno usn.RM č.245/2019 dne
<br> 15.5.2019
<br> 2019 individuální dotace 2019/D/0113 Základní škola DIVIZNA,z.ú <.>
stavební úpravy školských prostor a vybudování
<br> soc.zařízení pro zákl.školu
200 000
<br> schváleno usn.ZM č.1070/2019 dne
<br> 25.6.2019
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0053 Římskokatolická farnost Kuřim
oprava ohradní zdi,vjezdu a nádvoří kuřimské
<br> fary
500 000
<br> schváleno usn.ZM č.1185/2018 dne
<br> 11.12.2018
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0052
Střední odborná škola a Střední
<br> odborné učiliště,s.r.o <.>
obnova fasády kuřimského zámku - 2.etapa 600 000
<br> schváleno usn.ZM č.1186/2018 dne
<br> 11.12.2018
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0136 Domov sv.Alžběty domov pro seniory 72 540
schváleno uns.ZM č.1121/2019 dne
<br> 5.11.2019
<br> 2019 Individuální dotace 2019/D/0137 Linka bezpečí,z.s.provoz telefonické krizové linky 10 000
schváleno usn.RM č.486/2019 dne
<br> 13.11.2019
<br> 2019 Návratná finanační výpomoc 2019/D/0143 Základní škola DIVIZNA,z.ú <.>
úhrada nákladů stavebních úprav prostor zámku
<br> Kuřim
300 000
<br> schváleno usn.ZM č.1122/2019 dne
<br> 5.11.2019
<br> Celkem 1 746 815
<br> INDIVIDUÁLNÍ DOTACE a NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC - za rok 2019 příloha č.9
Příloha č 8 sportoviště 2019
za rok program
<br> pořadové
<br> číslo
<br> žádosti
<br> číslo smlouvy
<br> pořadové
<br> číslo
<br> smlouvy
<br> název žadatele typ název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 12 SPORTOVIŠTĚ 2019/12 N01 Spolek Florbal Kuřim Pronájmy
Celoroční zajištění florbalových tréninků a
<br> pořádání mistrovských utkání
120 000 95 000
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 19 SPORTOVIŠTĚ 2019/19 N02 Judo SK Královo Pole Brno,z.s.Pronájmy
Podpora pro zajištění sportoviště pro výuku
<br> juda pro děti z Kuřimi a okolí
137 600 25 000
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 20 SPORTOVIŠTĚ 2019/20 N03 Atletický klub Kuřim,z.s.Pronájmy
Zajištění pronájmů pro tréninky atletického
<br> oddílu AK Kuřim v roce 2019
17 000 17 000
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 22 SPORTOVIŠTĚ 2019/22 N04
Dům dětí a mládeže Kuřim <,>
<br> příspěvková organizace
Pronájmy
<br> Celoroční pravidelná činnost zájmových
<br> útvarů DDM,soutěže a doprovodné akce
<br> zájmových útvarů DDM
<br> 150 000 120 000
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 23 SPORTOVIŠTĚ 2019/23 N05 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Kuřim Pronájmy
Pronájem nafukovací haly na zimní období
<br> pro DTO
15 000 15 000 330,00 Kč
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 28 SPORTOVIŠTĚ 2019/28 N06
SH ČMS - Sbor dobrovolných
<br> hasičů Kuřim
Pronájmy rozvoj dětí a mládeže 10 000 8 000 8 000,00 Kč
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 29 SPORTOVIŠTĚ 2019/29 N07 Plavecký klub Kuřim,z.s.Pronájmy
trénink závodního,sportovního a
<br> zdokonalovacího plavání
480 000 455 500
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 30 SPORTOVIŠTĚ 2019/30 N08 SK TORI Judo Brno Pronájmy
Judo přípravka při ZŠ Tyršova a ZŠ
<br> Jungmannova
9 900 9 000 3 300,00 Kč
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 31 SPORTOVIŠTĚ 2019/31 N09 Sportovní klub Kuřim,z.s.Pronájmy
Program "Hodina tělocviku navíc" - cvičení
<br> Move it a plavání pro děti
44 000 40 000
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 34 SPORTOVIŠTĚ 2019/34 N10 Plavecký klub Kuřim,z.s.Pronájmy
pořádání plaveckých závodů - Mikulášský
<br> závod
27 500 24 500
<br> 2019 SPORTOVIŠTĚ 35 SPORTOVIŠTĚ...
Příloha č 7 trenéři 2019
za rok program číslo smlouvy
<br> pořadové
<br> číslo
<br> smlouvy
<br> název žadatele typ název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V ZM)*
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/01 T1 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 45 000 38 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/02 T2 Spolek Florbal Kuřim CČ mzda kvalifikovaným trenérům 15 000 13 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/04 T3 FC Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 150 000 123 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/05 T4 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 150 000 123 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/06 T5 Plavecký klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 102 000 87 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/07 T6 Lezčata,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 45 000 8 000
<br> 2019 TRENÉŘI TRENÉŘI 2019/08 T7 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 10 800 8 000
<br> Celkem 517 800 400 000
<br> PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ za rok 2019 - TRENÉŘI příloha č.7
Příloha č 6 sport 2019
za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
číslo smlouvy
<br> pořadové
<br> číslo
<br> smlouvy
<br> název žadatele typ název projektu
<br> požadova
<br> ná výše
<br> dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> 2019 SPORT 01 SPORT 2019/01 S01 Šachový klub Kuřim,z.s.CČ Celoroční činnost šachového klubu Kuřim 30 000 28 000
<br> 2019 SPORT 02 SPORT 2019/02 S02 Orel jednota Kuřim CČ
Celoroční činnost florbalového oddílu a účast v Orelské florbalové
<br> lize
59 500 40 000
<br> 2019 SPORT 03 SPORT 2019/03 S03 Orel jednota Kuřim CČ Energie a ostatní provozní náklady vlastního sportovního zařízení 114 500 114 500
<br> 2019 SPORT 04 SPORT 2019/04 S04 Orel jednota Kuřim JA BĚŽECKÝ ZÁVOD 9.XXXX XXXX Zlobice XX XXX X XXX
<br> XXXX SPORT XX SPORT 2019/05 S05 Orel jednota Kuřim CČ
<br> Celoroční činnost oddílu stolního tenisu,tanečního kroužku <,>
<br> atletiky,cvičení maminek s nejmenšími dětmi,deskových her,Stiga
<br> hokeje,malé kopané a sportovních her
<br> 60 000 34 000
<br> 2019 SPORT 07 SPORT 2019/07 S06
Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim -
<br> Podlesí
CČ
<br> Celoroční činnost oddílu TJ Slovan Podlesí,zajištění cvičení pro děti
<br> i dospělé,tréninku stolního tenisu,florbalu a malé kopané v roce
<br> 2019
<br> 30 200 11 000
<br> 2019 SPORT 08 SPORT 2019/08 S07
Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim -
<br> Podlesí
JA
<br> Sportovní akce pořádané oddílem TJ Slovan Kuřim - Podlesí v roce
<br> 2019
50 000 45 000
<br> 2019 SPORT 09 SPORT 2019/09 S08 Atletický klub Kuřim,z.s.JA Sportovní akce pořádané klubem AK Kuřim v roce 2019 35 000 24 000
<br> 2019 SPORT 10 SPORT 2019/10 S09 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ
Provoz atletického oddílu AK Kuřim,zajištění tréninků a závodů pro
<br> rok 2019
107 000 92 000
<br> 2019 SPORT 11 SPORT 2019/11 S10 Spolek Florbal Kuřim CČ
Celoroční zajištění florbalových tréninků a pořádání mistrovských
<br> utkání
19 000 19 000
<br> 2019 SPORT 15 SPORT 2019/15 S11 Fotbalová školička z.s.CČ Celoroční organizovaná sportovní činnost dětí ve věku 3-12...
Příloha č 5 kultura 2019
za rok program
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele typ název projektu
<br> požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-01 Římskokatolická farnost Kuřim CČ UMĚLECKÁ ČINNOST CHRÁMOVÉHO SBORU 24 000 24 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-02 Římskokatolická farnost Kuřim JA
Žijí mezi námi - Den národnostních menšin
<br> 2019
70 000 70 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-03 XXXX XXXXXXXXXXX JA Pohádková cesta lesem XX XXX XX XXX
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-04
Česká tábornická unie - T.K.Křováci
<br> Kuřim
JA NÁKUP 10 KS STANOVÝCH CELT 40 000 40 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-05 XXXXXXXX XXXXXX JA XXXXXXXX XXXX XXXX XX XXX XX XXX
<br> XXXX KULTURA KULTURA 2019-06 Ing.XXXXX XXXXX JA Koncert chrámové hudby XX XXX XX XXX
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-07 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX JA Maják XXXX XX XXX XX XXX
<br> XXXX KULTURA KULTURA 2019-08 XXX XXXXXXXX Jagelská JA X.Ročník KAP - Kuřimského aprílového pochodu 3 500 2 500
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-09 Junák - český skaut,středisko Kuřim,z.s.CČ
Zabezpečení celoroční a táborové činnosti
<br> střediska Junáka Kuřim
180 500 180 500
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-10 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X XXX X XXX
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-11 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X X XXX
<br> XXXX KULTURA KULTURA 2019-12 XXXXXX XXXXXXXX JA Večer trampských písní X XXX X XXX
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-13 Orel jednota Kuřim CČ Děkujeme maminkám 0 45 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-14 Orel jednota Kuřim CČ
<br> Celoroční kulturní činnost-účast dětí a mládeže
<br> na kulturních akcí v rámci Sedlákovi župy i na
<br> ústředních(celostátních) akcí
<br> 0 45 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-15 doc.Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D.JA KONCERT - AŤ SVOBODA ZNÍ 20 000 15 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-16 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim JA Čarodky s hasiči 201 0 35 000
<br> 2019 KULTURA KULTURA 2019-17 SH ČMS - Sbor dobrovolných h...
Příloha č 4 přijaté dotace
Položka Název položky ÚZ Název účelového znaku
Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98018 Dotace pro obce s působ.obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 27 000,00 26 950,00 99,81%
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 247 000,00 247 000,00 100,00%
<br> 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu Souhrnný dotační vztah - dotace na výkon státní správy 21 698 300,00 21 698 300,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 560 000,00 560 000,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí3 234 400,00 3 234 399,58 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13013 Operační program Zaměstnanost 19 300,00 19 264,00 99,81%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soc.-práv.ochrany dětí) 289 300,00 289 292,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 50 700,00 50 610,00 99,82%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15011 OPŽP 2014 - 2020 - program č.115310 - IVVS a rekonstrukce KD 115 300,00 115 248,00 99,95%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 33063 OP VVV - MŠ Zborovská 1 419 600,00 1 419 454,00 99,99%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 34053 Veřejné informační služby knihoven 50 000,00 50 000,00 100,00%
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 435 Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Kuřim 202 000,...
Příl č 3 výdaje dle ORG akce
Sekce ORJ Název ORJ Skup.ORG Název ORG
Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> Výdaje 1 vedení města 1265 Program podpory sportovní činnosti 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1266 Program podpory kulturní a spolkové činnosti 1 800 000,00 1 730 000,00 96,11%
<br> Výdaje 1 vedení města 1350 Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři 400 000,00 400 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1373 Příspěvek na městskou dopravu seniorů 100 000,00 46 500,00 46,50%
<br> Výdaje 1 vedení města 1405 Senior taxi 450 000,00 432 000,00 96,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1417 Program na podporu využívání městských sportovišť 1 700 000,00 1 696 700,00 99,81%
<br> Výdaje 1 vedení města 1426 Dotace DIVIZNA 200 000,00 200 000,00 100,00%
<br> 6 150 000,00 6 005 200,00 97,65%
<br> Výdaje 2 tajemník 1086 Telefonní ústředna MěÚ 300 000,00 241 664,00 80,55%
<br> Výdaje 2 tajemník 1277 HW-SW 700 000,00 655 497,10 93,64%
<br> Výdaje 2 tajemník 1278 Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ 200 000,00 30 179,30 15,09%
<br> Výdaje 2 tajemník 1382 Implementace GDPR - software 200 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1419 Elektronická úřední deska 450 000,00 334 011,00 74,22%
<br> 1 850 000,00 1 261 351,40 68,18%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1006 Drobné investice 18 000,00 18 000,00 100,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1031 Opravy v bytech 1 450 000,00 1 407 544,10 97,07%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1422 Výkupy pozemků 703 000,00 703 000,00 100,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1423 Nákup pozemku Podlesí - budoucí R43 křižovatka 200 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1427 Směna pozemků u Lídlu 200 000,00 196 381,79 98,19%
<br> 2 571 000,00 2 324 925,89 90,43%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1006 Drobné investice 932 000,00 228 789,28 24,55%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1007 Technická pomoc 250 000,00 88 873,00 35,55%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1008 Studie a projekty 500 000,00 351 668,00 70,33%
<br> Výdaje 4 odbor inv...
Příl č 2 výdaje dle ORG provoz
Sekce ORJ Název ORJ Skup.ORG Název ORG
Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> Výdaje 1 vedení města 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 651 200,00 643 440,00 98,81%
<br> Výdaje 1 vedení města 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00 2 200 000,00 2 007 964,70 91,27%
<br> Výdaje 1 vedení města 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 5 500 000,00 5 500 000,00 4 536 479,36 82,48%
<br> Výdaje 1 vedení města 9004 Společenské akce města 1 000 000,00 1 000 000,00 589 260,04 58,93%
<br> 8 515 000,00 9 351 200,00 7 777 144,10 83,17%
<br> Výdaje 2 tajemník 9005 Vnitřní správa 58 210 000,00 61 912 700,00 56 896 406,76 91,90%
<br> Výdaje 2 tajemník 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 170 000,00 159 933,00 94,08%
<br> Výdaje 2 tajemník 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 350 000,00 350 000,00 295 458,15 84,42%
<br> Výdaje 2 tajemník 9008 Objekt střelnice 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 600 000,00 1 420 711,90 88,79%
<br> Výdaje 2 tajemník 9050 Sociální práce 0,00 361 200,00 361 068,00 99,96%
<br> Výdaje 2 tajemník 9053 Sportovní areál 1 000 000,00 1 089 000,00 1 086 265,21 99,75%
<br> Výdaje 2 tajemník 9055 Knihovna 250 000,00 250 000,00 208 504,75 83,40%
<br> Výdaje 2 tajemník 9060 Veřejný pořádek 1 000 000,00 1 000 000,00 909 503,56 90,95%
<br> Výdaje 2 tajemník 9061 Městská knihovna - region 180 000,00 180 000,00 154 431,50 85,80%
<br> Výdaje 2 tajemník 9062 Inf - HW,SW 3 200 000,00 3 200 000,00 3 174 895,05 99,22%
<br> Výdaje 2 tajemník 9064 Sál Kotelna 130 000,00 144 000,00 143 453,50 99,62%
<br> Výdaje 2 tajemník 9065 Stálá expozice 20 000,00 20 000,00 11 351,00 56,76%
<br> Výdaje 2 tajemník 9067 Mezinárodní spolupráce 300 000,00 300 000,00 112 650,20 37,55%
<br> 66 450 000,00 70 616 900,00 64 934 632,58 91,95%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 150 000,00 90 000,00 88 415,57 98,24%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9010 N...
Příl č 1 čerpání P a V dle §
Sekce Paragraf Položka Název paragrafu/položky
Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost v %
<br> Příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 37 000 000,00 37 000 000,00 44 883 781,55 121,31%
<br> Příjmy 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 600 000,00 600 000,00 1 108 331,72 184,72%
<br> Příjmy 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 200 000,00 3 200 000,00 3 738 873,06 116,84%
<br> Příjmy 1121 Daň z příjmů právnických osob 28 000 000,00 28 000 000,00 34 821 632,94 124,36%
<br> Příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 7 340 100,00 7 340 080,00 100,00%
<br> Příjmy 1211 Daň z přidané hodnoty 76 000 000,00 76 000 000,00 78 379 376,57 103,13%
<br> Příjmy 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 1 325 100,00 1 525 616,40 115,13%
<br> Příjmy 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 553,60
<br> Příjmy 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 5 000 000,00 5 000 000,00 4 918 062,04 98,36%
<br> Příjmy 1341 Poplatek ze psů 350 000,00 350 000,00 318 067,00 90,88%
<br> Příjmy 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 215 000,00 215 000,00 148 663,50 69,15%
<br> Příjmy 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1 900 000,00 1 900 000,00 2 026 650,00 106,67%
<br> Příjmy 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 70 000,00 70 000,00 124 400,00 177,71%
<br> Příjmy 1361 Správní poplatky 5 100 000,00 5 100 000,00 5 314 881,00 104,21%
<br> Příjmy 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 13 200 000,00 13 200 000,00 934 347,90 7,08%
<br> Příjmy 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 4 700,69
<br> Příjmy 1385 Dílčí daň z technických her 0,00 0,00 15 074 606,80
<br> Příjmy 1511 Daň z nemovitých věcí 14 000 000,00 14 000 000,00 14 521 945,72 103,73%
<br> Příjmy 2413 Splátky půjčených prostř.od podnikatel.finan.subjektů - právn.osob 0,00 0,00...
MĚSTO KUŘIM informace 2020 ZÚ 2019
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO KUŘIM
<br>
<br> Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2019 – závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1.Vznik právního subjektu
<br>
<br> Město Kuřim vzniklo jako právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb.o obcích <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků ( v současnosti nahrazen zákonem 128/2000
Sb,o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších změn a doplňků ) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Plátce DPH
<br> Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů:
<br> 1.Zastupitelstvo města
2.Rada města
3.Starosta města
4.Městský úřad
<br>
Ad 1)
Zastupitelstvo města Kuřimi je tvořeno 17 členy,politické zastoupení je následující:
<br> Kuřimská občanská liga – 9 mandátů
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 3 mandáty
Občanská demokratická strana – 2 mandáty
Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Spolky pro Kuřim – 1 mandát
ANO 2011 – 1 mandát
<br> Výbory zastupitelstva:
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda RNDr <.>
XXXX XXXXXXXX
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda J <.>
Herman
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda Ing.XXX XXXXX,MSc <.>
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi – předseda
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ad X)
Radu města Kuřimi tvoří X členů z následujících politických uskupení:
<br> Kuřimská občanská liga – 3 zástupci
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 1 zástupce
ANO 2011 – 1 zástupce
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Ad 3)
Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2019:
<br> Starosta – Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – Kuřimská občanská liga
X.místostarosta – Ing.XXXX XXXXXXXX – Kuřímáci.cz sdružení pro Kuřim
Místostarosta – Ing.XXX XXXXX MSc.– ANO XXXX
<br> Tajemníkem městského úřadu je Ing.XXXXX XXXX,Csc,kterému jsou podřízeni
ostatní vedoucí odborů.Organizační struk...

Načteno

edesky.cz/d/4401280

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz