« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Brněnská - realizace IS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Brněnská realizace IS 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/15299/20/OD
Č.J.: MK/15302/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 31.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Ing.XXXX XXXX,narozen XX.X.XXXX,Čtvrtě XXX/X,63400 Brno
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: účelová komunikace ul.Brněnská na prac.č.1080/1 k.ú.Kuřim <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 17.8.2020 – 31.8.2020 <,>
<br> důvod: realizace inženýrských sítí výkopem v komunikaci
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Všechny
součásti dopravních značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 3.Trvalé dopravní značení,které je v rozporu s přechodným dopravním značením,bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu <.>
<br> 4.O...
Kuřim, ul Brněnská realizace IS DIO
Ul.Hybešova
<br> VÝKOP PRO
<br> VODOVODNÍ A
<br> PLYNOVODNÍ
<br> PŘÍPOJKU
<br> Ul.Hybešova
<br> VÝKOP PRO
<br> PRODLOUŽENÍ
<br> SPLAŠKOVÉ KAN <.>
<br> A PŘÍPOJKU
<br> SITUACE DIO 1
<br> Zábor na ul.Hybešova
<br> Situace dopravně-inženýrských opatření
<br> 142/2020
<br> 30.6.2020
<br> A3
<br> -
<br> 1RDS
<br> Ul.Hybešova,664 34 Kuřim
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ F cs
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PENNYMARKET
<br> SITUACE DIO 2
<br> SITUAC
E 1
<br> SITUAC
E 2
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2020-0600DI-HRB
<br> Dle § 24/2d …………………….<.> zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77/3 ……………………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost do: Podpis:
<br> 361/
<br> Podpis:
<br> 2.7.2020 1/1
<br> 124074 - 1
<br> 9.9.2020
<br>
<br>
<br> DIO opravil
por.Ing.Hrbek / 322823
komisař
<br>
<br>
DIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO oDIO opravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravipravil
por.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.Ing.HrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbekHrbek / 322823
kkkkkkkkkkkkkkkomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisaomisao...

Načteno

edesky.cz/d/4048996

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz