« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Chudčice, III/3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2.E

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chudčice, III 3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2 E situace
Velikost dopravní zna ky C4a: zm nšená - 1 v souladu s TP65
<br> Dopravní zna ení IP11a + E7b ODSTRANIT
<br> Nejsou dodrženy náležité rozhledy pro
<br> výjezd z parkovišt <.>
<br> Odstranit p ekážky (strom)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Odstranit p ekážky (stromy)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Odstranit p ekážky (ke e)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Trvale odstranit p ekážky (sb rné nádoby
<br> komunálního odpadu) z plochy chodníkového
<br> t lesa <.>
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ BM a BO
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br>
<br>
16931-3/2020 1/2
<br> Platné pouze p i spln ní podmínek uvedených na str.2
<br> 1 <.>
<br> DIO opravil: PH322823
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2020-0600DI-HRB
<br> Dle § zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost do: Podpis:
<br> 12.5.2020
<br> - - - - - - - - -
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 77/3.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 16931 - 3
<br> Policie eské republiky,Specializované pracovišt SPDI BM a BO souhlasí s p edloženým návrhem zm ny místní úpravy
<br> a jeho p ípadným stanovením p í spln ní podmínek:
<br> 1) zna ení osadí odborná firma dle p iložené dokumentace p i dodržení podmínek dopravního zna ení v souladu se
<br> zákonem.361/2000 Sb <.>,vyhláškou.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami 65 a na ízením Ministerstva dopravy o
<br> užití certifikovaných výrobk
<br> 2) budou odstran ny vyzna ené p ekážky v rozhledových polích
<br> 3) dopravní zna ka C4a bude instalována ve velikosti: zmenšená 1
<br> 4) dopravní V7a nebude instalováno
<br> 5) odstranit p ekážky z ploch chodníkového t lesa (sb rné nádoby komunálního odpadu)
<br> 2/2
<br> Odstranit p ekážky (sb rné nádoby komunálního odpad...
Chudčice, III 3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2 E 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/14430/20/OD
spis.zn.: S-MK/10625/20/OD
<br> datum: 21.7.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Obec Chudčice,Chudčice 220,664
<br> 71 Chudčice,IČ: 00362956 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení §
<br> 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Chudčice
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního znače...

Načteno

edesky.cz/d/4048983

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz