« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Čebín, sil. č. II/385 a III/37913 - nesouvislá údržba VDZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čebín, sil č II 385 a III 37913 nesouvislá údržba VDZ DIO
LEGENDA
<br> F cs
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> OPRAVA VDZ
<br> 133/2020
<br> 30.6.2020
<br> -
<br> 1RDS
<br> PLATNOST DOKUMENTACE PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2020-0600DI-HRB
<br> Dle § 24/2d …………………….<.> zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77/3 ……………………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost do: Podpis:
<br>.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.V.<.> V
<br> k.č.361/2000 Sb.1/1/
<br> Podpis:
<br> 2.7.2020 1/4
<br> 124225 - 1
<br> 31.12.2020
<br> • pokud nastane neúm rné vzdutí dopravy (více jak 150 metr ) nebo
<br> narušení BESIP,je nutné pracovníky realiza ní firmy zajistit usm r ování
<br> provozu v míst omezení dopravy;
<br> • pokud v souvislosti s omezením dopravy na dot ených komunikacích
<br> nastane v d sledku dopravn inženýrských opat ení negativní situace ve
<br> vztahu k bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu,je ze strany
<br> realiza ního subjektu provád jícího p edm tné innosti,povinností
<br> bezodkladn projednat a zajistit p íslušná opat ení k eliminaci negativních
<br> následk plynoucích z do asné úpravy organizace silni ního provozu (nap <.>
<br> na základ podm tu police R,místn p íslušného správního ú adu,aj <.>,ale
<br> i na základ vlastních zjišt ní p i realizaci stavebních prací);
<br> • p i umis ování dopravního zna ení do t lesa chodníku ...
Čebín, sil č II 385 a III 37913 nesouvislá údržba VDZ 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/14377/20/OD
Č.J.: MK/14394/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 21.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,Albertova 229/21,Nová Ulice,779 00
Olomouc,IČ: 25869523
<br> zastoupena na základě plné moci
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 324/5,Tuřany,620 00 Brno,IČ: 41602901
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a
173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením
obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: sil.č.II/385 v km a 39,200 - 40,500,sil.č.III/37913 v km 0,000 – 0,700 <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodaných schémat pro označování pracovních míst
na silnicích II.a III.třídy v Jihomoravském kraji <,>
<br> termín: 23.7.2020 – 6.8.2020 <,>
<br> důvod: oprava vodorovného dopravního značení
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Při realizaci přechodné úpravy provozu budou použita schémata v příloze a splněny podmínky dle
souhlasného stanoviska Krajského ředitelství police Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní
police ze dne 2.7.2020 č.j.KRPB-124225-1/ČJ-2020-0600DP-HRB,která jsou nedílnou součástí
tohoto stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br> 2.Oprava vodorovného dopravního značení a s ním spojené omezení provozu stanovené
přech...

Načteno

edesky.cz/d/4048981

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz