« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, Sportovní areál Kuřim, IO 100

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, Sportovní areál Kuřim, IO 100 situace
LEGENDA:
<br> C.1.2.8
<br> OBJEKT
<br>.<.>.<.> <.>
<br> DATUM
<br> INVESTOR
<br> 6xA4
<br> 04/2018
<br> 16_06_145
<br> 1:500
<br> 15.07.2020 11:55
<br> Sportovn a v
<br> k.<.>
<br> VYPRACOVAL
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> Atelier DPK,s.r.o <.>
Kuřim, Sportovní areál Kuřim, IO 100 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/14108/20/OD
spis.zn.: S-MK/14100/20/OD
<br> datum: 15.07.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> veřejnoprávní korporace Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964 (dále jen
<br> „navrhovatel“) ze dne 15.07.2020,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné
<br> úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního značení na veřejně přístupných účelových komunikacích a
<br> parkovišti v obci Kuřim na prac.č.2971/73,2972/10,2977/1,2983/1,2985/2 vše v k.ú.Kuřim
<br>
<br> z důvodu dokončení stavby „Sportovní areál v Kuřimi,IO 100 Komunikace“
<br>
<br> podle výkresu „Sportovní areál v Kuřimi,IO Komunikace a zpevněné plochy,situace dopravního
<br> značení“ zpracovaného projektantem Atelier DPK,s.r.o <.>,Šumavská 41615,602 00 Brno,datum:
<br> 04/2018,p...

Načteno

edesky.cz/d/4048978

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz