« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - ORP Kuřim, SÚS - označování pracovních míst (havárie, závada ve sjízdnosti)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ORP Kuřim, SÚS označování pracovních míst (havárie, závada ve sjízdnosti) 2020 2021 schémata
Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
<br> kraje (verze 01/2020)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schémata pro označování pracovních míst na
<br> silnicích II.a III.třídy v Jihomoravském kraji
<br>
leden 2020
<br> 5.6.2020
-----
<br> 77/2 b)
<br> 62646-1 20Písemné stanovisko Policie R vydáno pod.j.:
<br>
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
<br> kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
<br> nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo za vozidlem)
<br>
<br>
<br> A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> o
b
<br> la
st
<br> p
o
<br> h
y
<br> b
li
<br> v
é
<br> h
o
<br> p
ra
<br> co
v
n
<br> íh
o
<br> m
ís
<br> ta
–
<br> m
a
<br> x <.>
1
<br> k
m
<br>
<br>
vozidlo vždy vybavené
<br> minimálně majákem a
<br> světelnou šipkou nebo
<br> světelnou alejí
<br> Po ukončení prací zůstane
<br> úsek obousměrně označen
<br> A8 + A17 + E4 do doby
<br> odstranění volného
<br> kameniva (min.24 hodin)
<br> v případě pracoviště za
<br> vozidlem doporučeno ve
<br> vhodných případech
<br> zabezpečit pracoviště
<br> vozidlem + uzavírkovou
<br> tabulí typ II
<br>
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského
<br> kraje (verze 01/2020)
<br>
<br> Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m
<br> nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa
<br>
Schéma pro označování pracovních míst:
<br> 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo před vozidlem)
<br>
<br>
<br> A 15
<br> A 8
<br> A 15
<br> A 8
<br> o
b
<br> la
st
<br> p
o
<br> h
y
<br> b
li
<br> v
é
<br> h
o
<br> p
ra
<br> co
v
n
<br> íh
o
<br> m
ís
<br> ta
–
<br> m
a
<br...
ORP Kuřim, SÚS označování pracovních míst (havárie, závada ve sjízdnosti) 2020 2021 stanovisko PČR
PCROGETRp092624-745 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor služby dopravní policie
<br> Č.j.KRPB-62646-1lČJ-2020-0600DP-SED Brno 5.června 2020
<br> Počet listů: 2
<br> Přílohy: 1/16 (digitální) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Ořechovská 35
<br> 619 64 Brno
<br> _ gilnice II.a III.třídy na území Jmk - označování pracovních míst a závad ve sjízdnosti v roce 2020 — koordinované stanovisko
<br> Na Policii ČR byla doručena Vaše žádost o vyjádření k navrženým schématům a zásadám (viz příloha) sloužím ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,z duvodu označování pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti na pozemních komunikacích II.a III.třídy na území Jihomoravského kraje v roce 2020.Předložená schémata vycházejí z obecně platných schémat uvedených vTP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích — 3.vydání“.Oproti předchozím letům byla schémata zpracována nově v lednu 2020 <.>
<br> Policie ČR,jako orgán státní správy,vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,ve smyslu ustanovení 5 61 odst.4 a ve smyslu 5 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek
<br> SOUHLASÍ
<br> se stanovením přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd na území Jihomoravského kraje pro rok 2020 za účelem označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti dle přiložené dokumentace <.>
<br> Podmínky pro označování pracovních míst běžné údržby:
<br> 1.Před pracovním mistem mimo obec,v případech,kdy pracovní místofvozidlo není zřetelně vidět ze vzdálenosti min.200 m,bude pro označení pracovního místa užito zařízení předběžné výstrahy,případně i v kombinaci s omezením nejvyšší dovolené rychlosti.Jedná se především o pracovní místa statická,nebo „Pomalu-pohybující“ <.>
<br> 2.Dopravní značky musí být účastníky silničního provo...
ORP Kuřim, SÚS označování pracovních míst (havárie, závada ve sjízdnosti) 2020 2021 002 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12786/20/OD
Č.J.: MK/14208/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 17.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje,Žerotínovo
náměstí č.p.449/3,602 00 Brno,IČ: 70932581
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a
173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením
obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: silnice II.a III.třídy na území správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kuřim (silnice v ORP Kuřim – II/385,II/386,III/3866,III/3865,III/38528 <,>
III/38529,III/3862,III/3861,III/3846,III/3847,III/37913,III/37917,III/6401) <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodaných schémat pro označování pracovních míst
na silnicích II.a III.třídy v Jihomoravském kraji <,>
<br> termín: 22.7.2020 – 21.7.2021 <,>
<br> důvod: označení krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Při realizaci přechodné úpravy provozu budou použita schémata v příloze a splněny podmínky dle
souhlasného stanoviska Krajského ředitelství police Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní
police ze dne 5.6.2020 č.j.KRPB-62646-1/ČJ-2020-0600DP-SED,která jsou nedílnou součástí
tohoto stanovení přechodné úpravy prov...

Načteno

edesky.cz/d/4039653

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz