« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - ORP Kuřim, VAS-označování pracovních míst (havárie, porucha, provoz IS spol. VA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ORP Kuřim, VAS označování pracovních míst (havárie, porucha, provoz IS spol VAS) 2020 2021 schémata
Schemata dočasného dopravního značení
<br> pro havarijní situace vodovodních a kanalizačních sítí
<br> na siinících !! tř <.>,III tř <.>,místních komunikacích a účelových komunikacích
<br> 62
<br> E,[ -“ & LE !“ E.a.! t"E"'.<.> [! <.>
<br> 09 233 --
<br> )
<br> min.5.5 (vyjimečně 51) m
<br> WLW—L »\\\ A“
<br> Á“
<br> *\\\-
<br> II!
<br> ',„4
<br> 1)
<br> cca 50
<br> Schéma BI1 Standardní pracovní místo na
<br> pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno—strannými
<br> smérovacimi deskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0.6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 rn
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0.6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užíti dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníku a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/1635! 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/2015
<br> Icara dWMIéMWMmMMMMMMMM
<br> og ena
<br> „W
<br> 2.75 “
<br> TP 66/21015
<br> Am -- cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálněBvýstražnásvětlatypu 1
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovacímídeskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na stranéchodníku/stezkyprocykíisty
<br> příčná uzávěra zabranou minímá|né3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.5.1.2)
<br> 2) užíti dopravních značek a dopravních zařízení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů.chod—níků a/nebo stezek pro cykíísíy podíe schématB/í 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> GG
<br> OS'OC _— I' | ES
<br> B.?u.mooc Bím
<br> ©
<br> 2)
<br> -- 30-50
<br> max.50
<br> 5030
<br> Schéma Bl5.1
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jizdni pruh <.>
<br> výstražné světlo typu 1
<br> nebo značka umístěna na fiuorescen...
ORP Kuřim, VAS označování pracovních míst (havárie, porucha, provoz IS spol VAS) 2020 2021 002 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/11822/20/OD
Č.J.: MK/14198/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 4
DATUM: 16.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>,Soběšická 820/156,Lesná,638 00 Brno,IČ:
49455842
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a
173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením
obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: silnice II.a III.třídy na území správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kuřim (silnice v ORP Kuřim – II/385,II/386,III/3866,III/3865,III/38528 <,>
III/38529,III/3862,III/3861,III/3846,III/3847,III/37913,III/37917,III/6401) <,>
<br> komunikace: místní komunikace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
(obce v ORP Kuřim – Hvozdec,Veverská Bítýška,Chudčice,Čebín,Moravské
Knínice,Rozdrojovice,Jinačovice,Kuřim,Česká,Lelekovice <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle vybraných schémat (B/1,B/2,B/5.1,B/5.2,B/7 <,>
B/8,C/12,C/13 uvedených v příloze) z technických podmínek TP 66,tj.zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy České republiky pod
č.j.21/2015-120-TN/1 s účinností od 1.4.2015 <,>
<br> termín: 1.7.2020 – 30.6.2021 <,>
<br> důvod: „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích v případě havárií <,>
opravy poruch a čin...

Načteno

edesky.cz/d/4039652

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz