« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Rozdrojovice, ul. Na Bahně - prodloužení splaškové kanalizační stoky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdrojovice, ul Na Bahně prodloužení splaškové kanalizační stoky DIO
B4
7
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> t
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> B24a
E13
<br> 35
0
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> E13
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> LEGENDA:
<br> DETAIL:
<br> POZOR
<br> OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.> <.>
KOMUNIKACE V
<br> IP22
<br>
<br> B4
7
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> t
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> B24b
E13
<br> B4
7
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> t
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> E13
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> LEGENDA:
<br> DETAIL:
<br> DETAIL:
<br> POZOR
<br> OD.<.>.<.>.DO.<.>.<.> <.>
KOMUNIKACE V
<br> IP22
Rozdrojovice, ul Na Bahně prodloužení splaškové kanalizační stoky 002 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/13764/20/OD
Č.J.: MK/14009/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 15.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> Obec Rozdrojovice,Na Dědině 7,664 34 Rozdrojovice,IČ: 00282499
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: část místní a část účelové komunikace ul.Na Bahně a ul.Pod Školou v obci
Rozdrojovice
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 15.7.2020 – 15.9.2020
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírce <,>
<br> důvod: v rámci stavební akce „Prodloužení splaškové kanalizační stoky“
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Všechny
součásti dopravních značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 3.Trvalé ...

Načteno

edesky.cz/d/4039649

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz