« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Kuřim a Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

z2 up kurim iii vuru2
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č.2
ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br> říjen 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZM ĚNY Č.2 Ú P KUŘIM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ Ú ZEMÍ 1 0/2 019
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKACE:
<br>
<br> OBJEDNATEL Město Kuřim
<br> Jungmannova 968
<br> 664 34 Kuřim
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta a pověřený zastupitel
<br>
<br> ZPRACOVATEL knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15
<br> 602 00 Brno
<br> IČ: 47912481
<br> garant projektu doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> číslo autorizace ČKA: 02 672
<br> zpracovatelský tým Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Zpracovatel vyhodnocení SEA INVEK s.r.o <.>
<br> Vinohrady 998/46,639 00 Brno
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> autorizovaná osoba pro hodnocení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZM ĚNY Č.2 Ú P KUŘIM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ Ú ZEMÍ 1 0/2 019
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> A.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.<.>.<.>.3
<br> B.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
<br> LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> C.VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
<br> V ÚZEMNĚ ANALYTI...
z2 up kurim iii sea2
ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br>
<br>
<br>
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
říjen 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
INVEK s.r.o <.>,Vinohrady 998/46,639 00 Brno,Czech Republic
IČ: 28346581,DIČ: CZ28346581
<br>
<br>
<br>
Zakázka/Dokument: 0754-18/D01
Vydání: 02
<br> Strana: 1 z 28
<br>
FileName: UP2_Kurim_SEA(2).docx
SaveDate: 17.10.2019 15:23:00
<br> Záznam o vydání dokumentu
<br>
<br> Název dokumentu: ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> Zakázka/Dokument: 0754-18/D01
<br> Objednatel: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br> Účel vydání: Doplnění cyklostezky Kuřim - Lipůvka
<br> Stupeň utajení: Bez omezení
<br>
<br> Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum
<br> 01 Finální dokument
P Mynář E Ondráčková E Ondráčková
<br> 4.3.2019
<br> 02 Doplnění cyklostezky Kuřim - Lipůvka
P Mynář E Ondráčková E Ondráčková
<br> 15.10.2019
<br>
<br>
<br>
Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď výrazně označena NAHRAZENO,nebo zničena <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník: 4 výtisky + elektronicky
<br> 1 výtisk + elektronicky
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
archiv INVEK s.r.o <.>
<br>
<br> © INVEK s.r.o <.>,2018
Všechna práva vyhrazena.Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení (tj.nad rámec
použití v rámci daného projektu) vyzrazeny,zveřejněny,reprodukovány,kopírovány,překládány,převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově
zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele,společnosti INVEK s.r.o <.>
<br>
<br>
ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
Zakázka/Dokument: 0754-18/D01
Vydání: 02
<br> Strana: 2 z 28
<br>
FileName: UP2_Kurim_SEA(2).docx
SaveDate: 17.10.2019 15:23:00
<br> Seznam zpracovatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhodnocení zpracoval:
<br> Ing.XXXX XXXX...
z2 up kurim vp ii oduvodneni text
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.2 Ú P K U Ř IM 0 5 /2 0 2 0
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚP KUŘIM
<br>
<br> ČÁST ZPRACOVATELE
<br> A.Územní plán (výrok) se zaznačenými změnami A1
<br> B.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů B1
<br> C.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch C1
<br> D.Komplexní zdůvodnění řešení D1
<br> E.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL E1
<br> F.Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR F1
<br> G.Vyhodnocení splnění požadavků zadání G1
<br> H.Výsledek přezkoumání územního plánu zpracovatelem H1
<br> I.Zpráva o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území I1
<br>
<br> ČÁST POŘIZOVATELE
<br> J.Postup při pořízení změny územního plánu J1
<br> K.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5) stavebního zákona K1
<br> L.Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5) stavebního zákona zohledněno L1
<br> M.Soulad se stanovisky dotčených orgánů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů M1
<br> N.Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění N1
<br> O.Vyhodnocení připomínek O1
<br>
<br>
<br> A.ÚZEMNÍ PLÁN (VÝROK) SE ZAZNAČENÝMI
ZMĚNAMI
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.Zobrazení změn oproti platnému ÚP Kuřim – modře jsou rušené části textu,červeně jsou nově vkládané části textu <.>
<br> Zobrazení změn po společné jednání – žlutě jsou podbarvené měněné části textu
<br>
<br> O D Ů V O D N ĚN Í Z M Ě N Y Č.2 Ú P K U Ř IM 0 5 /2 0 2 0
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.A2
<br> 1.ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1.1.Textová část Územního plánu Kuřim obsahuje 53 číslovaných stran A4 <.>
<br> 1.2.Grafická část Územního plánu obsahuje:
<br> 1.2.1.4 výkresy: měřítko
<br> I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> I/02...
z2 up kurim vp ii 3 zpf 5
325
<br> 300
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<br> 325
<br> 380
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 350
<br> 350
<br> 325
<br> 320
<br> 315
<br> 310
<br> 300
350
<br> 325
<br> KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
<br> 00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 630 x 700 mm
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> X 0
<br> k.ú.KUŘIM
<br>.X000
<br> X
<br> 54400/II
<br> XX
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 35600/I
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 36200/II
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30200/I
<br> 31010/II
<br> 34167/V
<br> 30840/IV
<br> 34167/V
<br> 36000/I
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 30840/IV
<br> 36200/II
<br> 31000/I
<br> 30840/IV
<br> 31000/I
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30810/II
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 30850/III
<br> 34167/V
<br> 30810/II
<br> 31000/I
<br> 35600/I
<br> 31010/II
<br> 31000/I
<br> 31000/I
<br> 30200/I
<br> 30840/IV 30840/IV
<br> 36200/II
<br> 31000/I
<...
z2 up kurim vp ii 2 vsv 30
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> ZMĚNA Č.2
<br> 1 : 30 000
<br> 05 / 2020
<br> ZÚ5
<br> ZÚ1
<br> ZÚ2
<br> ZÚ3
<br> ZÚ4
<br> ZÚ0
<br> XX
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮZ2/II/02 Z2/II/02
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> OZNAČENÍ LOKALITY DÍLČÍ ZMĚNY
<br> LOKALITA S AKTUALIZACÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> OZNAČENÍ LOKALITY S AKTUALIZACÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMILOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> 2/2
<br> 2/4
<br> 2/4
<br> CY
z2 up kurim vp ii 1 kov 5
VKP Na bahnách
<br> VKP Podlesí
<br> VKP Kotouloska
<br> OP II.b stupně
<br> OP II.stupně
<br> OP II.stupně
<br> VZ Jinačovice
<br> VZ Kuřim
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 400
<br> 425
<br> 432
<br> 300
<br> 430425
<br> 400
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 427
<br> 425
<br> 400
<br> 375350
<br> 325
<br> 44
0
<br> 42
5
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 290
<br> 300
<br> 310
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 360
<br> 370
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 425
<br> 280
<br> 280290
<br> 290
<br> 360
<br> 350
<br> 340
330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 39
6
<br> 39
2
<br> 39
0
<br> 38
0
<br> 37
0
<br> 36
0
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300 380
<br> 380
375
<br> 350
<br> 325
<br> 380
<br> 375
<br> 350
<br> 325
<br> 300
<br> 40
0
<br> 37
5
<br> 35
0
<br> 325
<br> 350
<br> 355
<br> 350
<br> 325
<br> 325
<br> 350
<br> 375
<br> 400
<br> 350
<br> 325
<br> 350
<br> 35
0
<br> 34
0
<br> 33
0
<br> 32
0
<br> 31
0
<br> 280
<br> 320
<br> 315
<br> 310
<br> 300
<br> 400
<br> 390
<br> 380
<br> 370
<br> 360
<br> 350
<br> 340
<br> 330
<br> 320
<br> 310
<br> 300
<br> 290
<br> 28
0
<br> 280
<br> 290
<br> 320
<br> 330
<br> 340
<br> 350
<br> 350
<br> 325
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
...
z2 up kurim vp i vyrok text
ZMĚNA č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pozn.Zobrazení změn po společné jednání – modře jsou rušené části textu,červeně jsou nově vkládané části textu <.>
<br>
<br>
<br> 0 5 /2 0 2 0 Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř I M
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o.1
<br>
<br> 1.Textová část Územního plánu Kuřim se mění takto:
<br> (1) V bodě 3.1.se XXX v datum upravuje na „X.července XXXX“ <.>
<br> (2) V bodě 4.2.1.písm.g) se před tečku na konci věty vkládá text „a zajištění podmínek pro úpravu silnice I/43 v úseku
Podlesí–Lipůvka“ <.>
<br> (3) Na konec bodu 4.2.1.se vkládá nové písm.k),které zní:
<br> „k) Volná krajina: Prioritou je ochrana a rozvoj rozmanitosti nezastavěného území,která spočívá především
v rozčlenění krajiny rozptýlenou dřevinnou vegetací liniového a plošného charakteru.Prioritou je dále podpora
prostupnosti volné krajiny především pro pěší a cyklisty a posílení retenční schopnosti krajiny.Cílem je vytvoření
pestré a členité krajiny bez bariér (např.oplocení pozemků) a zamezení její pozvolné urbanizace.“
<br> (4) V bodě 7.8.3.písm.a) se ruší text mezi slovem „08“ a závěrečným středníkem
<br> (5) V bodě 7.8.3.písm.b) se ruší text mezi slovem „Šiberná“ a závěrečným středníkem <.>
<br> (6) V bodě 7.8.3.písm.e) se před středník vkládá čárka a text „LBK 17,LBK 18“ <.>
<br> (7) V bodě 7.8.3.písm.f) se před středník vkládá čárka a text „LBC 09 Kolébka,LBC 10 Opálenka“ <.>
<br> (8) V bodě 8.13.2.se na konci prvního řádku ruší slovo „zejména“ <.>
<br> (9) V bodě 8.13.2.se ruší písm.a) a dosavadní písm.b),c),d) se nově označují a),b),c) <.>
<br> (10) V bodě 8.13.2.písm.c) se za slovo „protierozních“ doplňuje text „staveb nebo“,písmeno „a“ za textem „opatření“ se
nahrazuje čárkou a za slovo „infrastruktury“ se vkládá čárka a text „přípojky a účelové komunikace“ <.>
<br> (11) V bodě 8.13.3.se znění písm.a) nahrazuje tímto textem: „a) pozemky staveb a zařízení pro chov hospodářských
zvířat;“
<br> (12) V bodě 8.13.3.písm....
z2 up kurim vp i s1 uses 20
ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
<br> www.knesl-kyncl.com
<br> tel./fax: +420 541 592 134
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO: 1 : 20 000
<br> ZMĚNA Č.2
<br> 05 / 2020
<br> XX
<br> LBK 17
<br> LBK 18
<br> LBC 09 Kolébka
<br> LBC 10 Opálenka
<br> K 129/BK 08
<br> SCHÉMA ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITYZ2/I/S1 Z2/I/S1
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM/BIOKORIDOR
<br> BIOCENTRUM/BIOKORIDOR/INTERAKČNÍ PRVEK – RUŠENO
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> k.ú.KUŘIM
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> 2/4
<br> 2/4
<br> 2/2
<br> 2/2
<br> 2/2
z2 up kurim vp i 3 vpz 5
KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
<br> 00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 420 x 914 mm
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.KUŘIM
<br> X 0
<br>.X000
<br> XX
<br> V Luzích
<br> V Luzích
<br> Lipovské rybníky
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod Skalami Za Podlesím
<br> Rejmarka
<br> Záhoøí
<br> Kolébka
<br> Zadní mezihoøí
<br> Hnízda
<br> Ohlus
<br> Na Køíbì
<br> ±ervený vrch
<br> K 129/BK 08
<br>.F041
<br>.E102
<br>.D022
<br>.E030
<br>.F060
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ Z2/I/03
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PRO NEŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY <,>
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> KÓD PRVKU ÚSES
<br> KORIDOR PRO LINIOVOU PROTIPOVODŇOVOU OCHRANU
<br> KATASTROFAMI A PRO ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ,PRO NĚŽ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br> HRANICE RETENČNÍHO PROSTORU
<br> PLO...
z2 up kurim vp i 2 2 kti 5
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> ROZHRANÍ PLOCH
<br> PLOCHY PŘESTAVBY A PLOCHY ZASTAVITELNÉ
<br> PLOCHA ÚZEMNÍ REZERVY
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY – RUŠENO
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA,ROZVOJ – RUŠENO
<br> LINIOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA,ROZVOJ
<br> RETENČNÍ PROSTOR,ROZVOJ – RUŠENO
<br> HRANICE RETENČNÍHO PROSTORU,ROZVOJ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> LEGENDA
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br>,NEDOTÝKAJÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURYSOUČÁSTÍ ÚPRAV VÝKRESU BUDE I ZAPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH DÍLČÍCH ZMĚN,KTERÉ SE
<br> (TJ.ÚPRAVY VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ),KTERÉ JSOU
<br> ZOBRAZENY NA VÝKRESE ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (Z2/I/01) A NA HLAVNÍM VÝKRESE (Z2/I/02.1) <.>
<br> KUŘIM
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> 0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
<br> 00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 420 x 914 mm
<br> k.ú.KUŘIM
<br> XX
<br> V Luzích
<br> V Luzích
<br> Lipovské rybníky
<br> Záhoøí do klínù
<br> Bìlè
<br> Pod Slavièkou
<br> Záhoøí do klínù
<br> Záhoøí do klínù
<br> Pod ...
z2 up kurim vp i 2 1 hlv 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
<br> 00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 914 x 1188 mm
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE
<br> TRASY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> BIOKORIDOR ÚSES
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> PLOCHY REKREACE V KRAJINĚ
<br> PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> KÓD PLOCHY
<br> ROZVOJOVÉ ÚZEMNÍ REZERVA
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES
<br> BIOCENTRUM ÚSES
<br> ROZHRANÍ PLOCH
<br> LEGENDA
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY – RUŠENO
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY
<br> CYKLISTICKÁ KOMUNIKACE – RUŠENO
<br> INTERAKČNÍ PRVEK ÚSES – RUŠENO
<br> BIOKORIDOR ÚSES – RUŠENO
<br> BIOCENTRUM ÚSES – RUŠENO
<br> KÓD BIOCENTRA/BIOKORIDORU ÚSES – RUŠENO
<br> RUŠENO
<br> Ú.R.– RUŠENO
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> PLOCHY SPE...
z2 up kurim vp i 1 zcu 5
0 50 100 250 500 850 m
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu vydal:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Pořizovatel:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka odboru investičního
<br> KUŘIM
<br> Zpracovatel:
<br> Garant projektu:
<br> Název výkresu:
<br> Název akce: Datum:
<br> Formát:
<br> Číslo zakázky:
<br> Měřítko: Číslo výkresu:
<br> 1 : 5 000
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,ČKA XXXXX
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> Zpracovatelský tým:
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŘIM
05 / 2020
<br> 00121_70
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ZMĚNA Č.X
<br> Objednatel:
<br> Město Kuřim,Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br> 914 x 1188 mm
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
► Z M Ě N A Č.2 ◄
<br> HRANICE PLOCHY,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA,VE KTERÉ JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE – RUŠENO
<br> PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
<br> PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY A JEJÍ KÓD
<br> HRANICE PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY – RUŠENO
<br> PLOCHA PŘESTAVBY A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHA ZASTAVITELNÁ A JEJÍ KÓD
<br> PLOCHY ROZVOJOVÉ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – RUŠENO
<br> HRANICE
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A JEHO NÁZEV
<br> POLOHOPIS – KATASTRÁLNÍ MAPA
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> PLOCHA ZMĚN V KRAJINĚ A JEJÍ KÓD
<br> LEGENDA
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY
<br> HRANICE MĚSTA A KRAJINY – RUŠENO
<br> KÓD PLOCHY – RUŠENO
<br> LOKALITA DÍLČÍ ZMĚNY
<br> HRANICE ÚZEMÍ MĚSTA KUŘIMI
<br> k.ú.ČESKÁ
<br> k.ú.LELEKOVICE
<br> k.ú.SVINOŠICE
<br> k.ú.LIPŮVKA
<br> k.ú.MALHOSTOVICE
<br> k.ú.ČEBÍN
<br> k.ú.MORAVSKÉ KNÍNICE
<br> UR00
<br> k.ú...
z2 up kurim vp 0 titulka
ZMĚNA č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br>
květen 2020
<br>
<br> 0 5 / 2 0 2 0 Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř IM
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKACE:
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta a pověřený zastupitel
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kuřim
<br> Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Odbor investiční
<br> Ing.Vlasta Indrová,referentka
<br> ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Zastupitelstvo města Kuřimi
<br> ZPRACOVATEL: knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br> architektonický ateliér
<br> Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> garant projektu: doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> číslo autorizace ČKA: 02 672
<br> zpracovatelský tým: Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> doc.Ing.arch.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> X X / X X X 0 Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř IM
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE:
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> Textová část (výrok)
<br> Grafická část
<br> ▪ Z2/I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/I/S1 Schéma územního systému ekologické stability 1 : 20 000
<br>
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> Textová část odůvodnění (vč.textové části územního plánu se zaznačenými změnami)
<br> Grafická část odůvodnění
<br> ▪ Z2/II/01 Koordinační výkres 1 : 5 000
<br> ▪ Z2/II/02 Výkres širších vztahů 1 : 30 000
<br> ▪ Z2/II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
<br>
<br> 0 5 / 2 0 2 0 Z M Ě N A Č.2 Ú P K U Ř IM
<br>
<br> knesl kynčl architekti s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUŘIM
<br> Správní orgán,kte...
20 06 18 VV Oznámení o veř proj zm č 2 ÚP Kuřim
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/12333/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 22.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2
Územního plánu Kuřim (dále jen ÚP Kuřim) a Vyhodnocení vlivů
Změny č.2 ÚP Kuřim na životní prostředí a na udržitelný rozvoj
území
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád) řízení o vydání Změny č.2 ÚP Kuřim,oznamuje jednotlivě Městu Kuřim,dotčeným
<br> orgánům,krajskému úřadu a sousedním obcím konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 ÚP
<br> Kuřim a Vyhodnocení vlivů Změny č.2 ÚP Kuřim na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území
<br>
Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 3.8.2020 v 15,00 hod.ve velkém sále
<br> Společenského centra v Kuřimi (dříve Kulturní dům),Nám.Osvobození 902/1,Kuřim
<br> I.patro za účasti zástupce zpracovatele Knesl Kynčl architekti,který provede odborný výklad <.>
<br>
<br> Upozornění: V souvislosti s nemocí COVID -19 a mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně
<br> v době na ni navazující,pořizovatel veřejné projednání svolává do velkého sálu Společenského centra
<br> v Kuřimi,aby bylo možné reagovat na aktuální požadavky hygienických opatření při větším počtů
<br> zúčastněných osob.Současně upozorňujeme,že vstup do jednací místnosti bude umožněn při
<br> dodržení hygienických opatření platných v době konání veřejného...

Načteno

edesky.cz/d/4039641

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Dopravní informace   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz