« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozhodnutí odvolacího orgánu - neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č. 635/162, p. č. 21/1, p. č. 21/2 vše v k. ú. Rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 89166 Pk D 001
IČ DIČ Telefon Fax E-mail internet
70888337 CZ70888337 541651111 541651369 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
Č.j.: JMK 89166/2020 Sp.zn.: S-JMK 76985/2020 OD Brno 26.06.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako odvolací správní orgán příslušný podle ust.§ 89
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),v rámci své působnosti stanovené v ust.§ 67
odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,a jako příslušný instančně nadřízený správní úřad podle
ust.§ 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“),rozhodl o odvolání účastníka řízení Michala Lancoucha,bytem Rozdrojovice č.66,právně
zastoupeného JUDr.Petrem Navrátilem,advokátem se sídlem Joštova 4,Brno,proti rozhodnutí
Městského úřadu Kuřim,odboru dopravy,Kuřim,silničního správního úřadu,ze dne 04.05.2016,č.j <.>
MK/7640/16/OD,kterým deklaroval neexistenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p <.>
č.635/162,p.č.21/1 (ve vlastnictví Anny Šoustalové,Rozdrojovice č.74) a p.č.21/2 (ve vlastnictví
Kateřiny Tráge Šťastné,Rozdrojovice č.228),vše v k.ú.Rozdrojovice,takto:
<br>
Rozhodnutí Městského úřadu Kuřim,odboru dopravy,silničního správního úřadu,ze dne 04.05.2016,č <.>
j.MK/7640/16/OD,se podle ust.§ 90 odst.1 písm.b) správního řádu ruší a věc se vrací tomuto
správnímu orgánu k novému projednání <.>
<br>
<br>
O d ů v o d n ě n í
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,(dále též „KrÚ JMK“ nebo „odvolací orgán) obdržel od
Městského úřadu Kuřim,odboru dopravy,silničního správního úřadu,(dále jen „Ssú Kuřim“) spolu se
spisovým materiálem a stanoviskem k odvolání rozhodnutí Ssú Kuřim ze dne 04.05.2016,č.j <.>
MK/7640/16/OD.V tomto rozhodnutí Ssú Kuřim deklaroval,že na pozemku ve vlastnictví paní Šoustalové
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz