« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, sil. č. II/386 - oprava krytu vozovky, křiž. I/43 x II/386

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 DIO 3
_MVNÍHO ZNAČENÍ 5,\ <.>,\ \\ <.>
<br> KŘIŽOVATKA |/43 )( ||/3as KUŘIM - OPRAVA POVRCHU **
<br> III.ETAPA
Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 DIO 2
RAVNÍHO ZNAČENÍ &
<br> KŘIŽOVATKA |/43 )( ||/3as KUŘIM - OPRAVA POVRCHU **
<br> II.ETAPA
Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 DIO 1
RAVNÍHO ZNAČENÍ &
<br> KŘIŽOVATKA |/43 )( ||/3as KUŘIM - OPRAVA POVRCHU
<br> |.ETAPA EDOKA inox/\ A * EDOKA Epox/\
Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12097/20/OD
Č.J.: MK/12315/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 4
DATUM: 22.6.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,U Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4,IČ: 45274924
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: silnice č.II/386,staničení km cca 0,000 – 0,200
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 4.7.2020 – 17.7.2020 <,>
<br> skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírky <,>
<br> důvod: oprava krytu vozovky v místě křižovatky silnic I/43 a II/386
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Všechny
součásti dopravních značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 3.Trvalé dopravní značení,kter...

Načteno

edesky.cz/d/3978656

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz