« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP-Kuřim, sil. č. II/386 - oprava krytu vozovky, křiž. I/43 x II/386 - informační DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 informační DZ situace DIO
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
INFORMACE O UZAVŘENÍ SILNICE
<br> OPRAVOVANÝ
ÚSEK
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-VENKOV KÚ: KUŘIM DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 5/2020
<br> RDS
<br> 3x A4
<br> --------
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 057
<br> 2020 - 064
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ POLICIE BRNO:
<br> č.j.: KRPB-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /ČJ-2020-0600DI-.<.>.<.>.<.>
Brno,dne.<.>.<.> /.<.>.<.> /2020
<br> ŘSD ČR - ZÁVOD BRNO:
<br> Dne.<.>.<.> /.<.>.<.> /2020
<br> S
<br> V
<br> KŘIŽOVATKA I/43 x II/386
KUŘIM - OPRAVA POVRCHU
<br> INFORMACE O UZAVŘENÍ SILNICE
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> S
<br> IPXX
<br> OD X <.>
7.2020
<br> DO 17
<.> 7.202
<br> 0
<br> SILNIC
E
<br> V REK
ONSTR
<br> UKCI 2x
<br> IP22
<br> OD
4.7 <.>
<br> 202
0
<br> DO
17.7
<br>.202
0 SILN
<br> ICE V RE
KON
<br> STR
UKC
<br> I
<br> 2x
<br> DETAIL UMÍSTĚNÍ
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ
<br> ZNAČKY IP22
<br> I/43 sm
ěr B
<br> rn
o
<br> I/43 sm
ěr Svita
<br> vy
<br> IP22
<br> OD 4 <.>
7.2020
<br> DO 17
<.> 7.202
<br> 0
<br> SILNIC
E
<br> V REK
ONSTR
<br> UKCI 2x
<br> I/
43
<br> s
m
<br> ěr
S
<br> vi
ta
<br> vy
<br> I/
43
<br> s
m
<br> ěr
B
<br> rn
o
<br> IP22
OD 4
<br>.7.2
020 DO 1
<br> 7.7 <.>
2020 SI
<br> LNIC
E V RE
<br> KON
STRU
<br> KCI
2x
<br> DETAIL UMÍSTĚNÍ
P...
Kuřim, sil č II 386 oprava krytu vozovky, křiž I 43 x II 386 informační DZ 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12094/20/OD
Č.J.: MK/12303/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 22.6.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,U Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4,IČ: 45274924
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: silnice č.II/386,staničení km cca 0,100
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 25.6.2020 – 4.7.2020 <,>
<br> důvod: informace pro řidiče před zahájením prací na opravě povrchu křižovatky silnic
I/43 a II/386
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Všechny
součásti dopravních značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 3.Trvalé dopravní značení,které je v rozporu s přechodným dopravním značením,bude překryto a po
ukončení...

Načteno

edesky.cz/d/3978655

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz