« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Díly za Sv. Jánem 8.etapa Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim Díly za Sv Jánem 8 ETAPA Stavební povolení 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/8232/20/ OD
Č.J.: MK/11463/20/OD/Ku
<br>
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXX
<br> TEL.: XXXXXXXXX
E-MAIL: kucka@kurim.cz
POČET LISTŮ: 5
DATUM: 16.6.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Výroková část:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst <.>
4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona
žádost o stavební povolení,kterou dne 27.4.2020 podal
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,XXX XX Brno <,>
kterého zastupuje Zdeňka Šedová,Na Loučkách 1216,664 34 Kuřim
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Kuřim Výstavba RD "Díly za Sv.Jánem" 8.etapa - SO 02 Komunikace
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2642/613,2642/696,4487/4,4487/45,4521,4553/1 <,>
4553/2,4553/3,4553/4,4968,4969,4970,5153,5189 v katastrálním území Kuřim <.>
<br>
<br> Předmětem stavby jsou komunikace:
větev A – obousměrná dvoupruhová,jízdní pruhy šířky 2 x 2,75 m
větev B – obousměrná jednopruhová s místy pro vyhnutí šířky 5,50 m,jízdní pruh šířky 3,50 m <,>
parkovací zálivy šířky 2,00 m
větev C – obousměrná jednopruhová s místem pro vyhnutí šířky 6,00 m,jízdní pruh šířky 4,00
m,parkovací zálivy šířky 2,00 m
větev D – obousměrná dvoupruhová,jízdní pruhy šířky 2 x 3,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3978652

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz