« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ -Čebín, sil. č. II_385, novost. chodníků podél silnice č. II_385

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čebín, sil č II 385, novostavba chodníků podél silnice č II 385 situace
unavmamuummwmnm maca
<br> m—mmmmm _ mm-mammm _
<br> Hmmm/Lam mmmmmms-mmmm—
<br> muz oumvudoa arm/wm vama
<br> m—mmmm * :vuzwn-mmmm '
<br> MWWWLMVIS mmmmmms-mmvmm +
<br> mmm nun mum-
<br> mmm—ms- mamvumuvuwuuymmm- mym—m- mumwm—mm-
<br> Mn m os 101W "VNUS
<br> )"qu & qo—q ** a 40
<br> \ _ * 0991)
<br> 0917'0 „* \\
<br> m3 (szz MMS) na as!/tomm WWW &' M |
<br>.<.> Ě; " "Fíírííí*=*_ __- * „mmm/mmm \ „ _
<br> n „-.<.> “ \\\\\\\)l*\“'a" 37 A „ » t—.> “* \\.;'::\——Tt.<.> :;Č*\_š\Šš—\\\\'É _ * A '."ŠM :
<br> * * — ——„„„„„ -." v.„ „- *! „ „ „.„ „ „ _ L,<.> 1 „ :; —.<.>.<.>.; „' „„ „ „ „ — — — * * "x "„ _ < <.>,* * _ *_ „„ * „ _,„_.*** — -—.-v.'“ : ““—- ' * ' - ' * ' " dnH mch g u" = „.<.> \ J ' \
<br> ___ <,>
<br> ("M/OOLÍW dnH osm *
<br> ' ' 9191 Mlmmm %
<br> '“ cr
<br> &““ Ž
<br> :;
<br> |
<br> a
<br> 3
<br> MAM/Imm &' $<? m m
<br> („K
<br>.22 m
<br> ll \
<br> \ “o 1300: ' ses/naolmlsBGOd \\
<br> \ IS \\qumágršowwmmn mmm mmm v vam.______________ \
<br> NJGEIQ 1080 vaad 2/fo \\ Ě $ mh 9M? ĚFĚ % \ ":
<br> ggg/|| 30IN1IS
<br> \\\ \\— lSZ—-—-——* W" 65 a) <,>
Čebín, sil č II 385, novostavba chodníků podél silnice č II 385 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/10964/20/OD
spis.zn.: S-MK/8070/20/OD
<br> datum: 3.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> veřejnoprávní korporace Obec Čebín,Čebín 21,664 23 Čebín,IČ: 00281662 (dále jen „navrhovatel“)
<br> ze dne 24.4.2020,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a
<br> následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního značení na silnici č.II/385 v km cca 40,790 – 40,930 v obci
<br> Čebín a na veřejně přístupných účelových komunikacích na prac.č.2493/4,2533/4,2533/3 <,>
<br> 438/9,2533/1,74/1,2493/1 vše v k.ú.Čebín
<br>
<br> z důvodu doplnění dopravního značení po dokončení stavby „NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL
<br> SILNICE II/385,ČEBÍN“
<br>
<br> podle výkresu „NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE II/385,ČEBÍN,CELKOVÝ A
<br> KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES zpracovaného projektante...

Načteno

edesky.cz/d/3978644

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz