« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Chudčice, III/3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2.E

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chudčice, III 3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2 E situace
Velikost dopravní zna ky C4a: zm nšená - 1 v souladu s TP65
<br> Dopravní zna ení IP11a + E7b ODSTRANIT
<br> Nejsou dodrženy náležité rozhledy pro
<br> výjezd z parkovišt <.>
<br> Odstranit p ekážky (strom)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Odstranit p ekážky (stromy)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Odstranit p ekážky (ke e)
<br> z plochy rozhledových polí
<br> Trvale odstranit p ekážky (sb rné nádoby
<br> komunálního odpadu) z plochy chodníkového
<br> t lesa <.>
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ BM a BO
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br>
<br>
16931-3/2020 1/2
<br> Platné pouze p i spln ní podmínek uvedených na str.2
<br> 1 <.>
<br> DIO opravil: PH322823
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2020-0600DI-HRB
<br> Dle § zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost do: Podpis:
<br> 12.5.2020
<br> - - - - - - - - -
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 77/3.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 16931 - 3
<br> Policie eské republiky,Specializované pracovišt SPDI BM a BO souhlasí s p edloženým návrhem zm ny místní úpravy
<br> a jeho p ípadným stanovením p í spln ní podmínek:
<br> 1) zna ení osadí odborná firma dle p iložené dokumentace p i dodržení podmínek dopravního zna ení v souladu se
<br> zákonem.361/2000 Sb <.>,vyhláškou.294/2015 Sb <.>,technickými podmínkami 65 a na ízením Ministerstva dopravy o
<br> užití certifikovaných výrobk
<br> 2) budou odstran ny vyzna ené p ekážky v rozhledových polích
<br> 3) dopravní zna ka C4a bude instalována ve velikosti: zmenšená 1
<br> 4) dopravní V7a nebude instalováno
<br> 5) odstranit p ekážky z ploch chodníkového t lesa (sb rné nádoby komunálního odpadu)
<br> 2/2
<br> Odstranit p ekážky (sb rné nádoby komunálního odpad...
Chudčice, III 3862, úprava DZ po rekonstrukci chodníků 2 E 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/10833/20/OD
spis.zn.: S-MK/10625/20/OD
<br> datum: 2.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> veřejnoprávní korporace Obec Chudčice,Chudčice 220,664 71 Chudčice,IČ: 00362956 (dále jen
<br> „navrhovatel“) ze dne 27.5.2020,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné
<br> úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního značení na silnici č.III/3862 v obci Chudčice
<br>
<br> z důvodu dokončení stavby „CHUDČICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2.ETAPA“
<br>
<br> podle výkresu „CHUDČICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2.ETAPA,SITUACE DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,zpracovaného projektantem JANČÁLEK s.r.o <.>,U Tržiště 3166/22,690 02 Břeclav,IČ:
<br> 26234149 z 06/2018 pod č.zakázky 1270.2 s úpravami Policie České republiky pod č.j.KRPB-16931-
<br> 3/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 12.5....

Načteno

edesky.cz/d/3978643

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz