« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o vydání Změny č.1 a Změny č.2 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydaných změnách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úplné znění LELE­ po Z1,2,3
B3.1_kanalizace.pdf
<br>
<br>
<br>
B3.2_vodovod.pdf
<br>
<br>
<br>
B3.3_doprava.pdf
<br>
<br>
<br>
B3.4_energetika.pdf
<br>
<br>
<br>
B4_ve� prosp�� stavby opat�en� a asanace.pdf
<br>
<br>
<br>
D1_koo v�kres.pdf
<br>
<br>
<br>
D1a_koo v�kres-v��ez.pdf
<br>
<br>
<br>
D2_situace �ir�ch vztah�.pdf
<br>
<br>
<br>
D3_p�edpokl�dan� z�bory p�dn�ho fondu.pdf
<br>
<br>
<br>
B1_z�kladn� �len�n� �zem�.pdf
<br>
<br>
<br>
B2_hlavn� v�kres.pdf
<br>
<br>
<br>
A_v�rok.pdf
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Č.1,2,3
<br>
<br>
<br>
Záznam o účinnosti
Správní orgán,který změny č.1,2,3 ÚP Lelekovice
vydal:
Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Datum nabytí účinnosti poslední změny územního
plánu:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
Otisk úředního razítka:
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení: Ing.Vlasta Indrová
Funkce: referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
Podpis oprávněné úřední osoby:
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Obec Lelekovice
Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice
<br>
Zhotovitel: Atelier 90 s.r.o <.>
Eleonory Voračické 5a,616 00 Brno
tel.541 218 711
atelier90@atelier90.cz
<br>.monoblok
Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXX
Durďákova XX,XXX XX Brno
tel.530 344 347
http://www.monoblok.cz
<br>
Pořizovatel: Úřad územního plánování - MěÚ Kuřim <,>
<br>
Odbor investiční dle §47 zákona č.183/2006 Sb.<,>
ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č.500/2006 Sb <.>
<br>
Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<...
Dokumentace Změny č 2
200511 Lelekovice zm�na �P 2.pdf
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Změna č.2
ÚZEMNÍHO PLÁNU LELEKOVICE
<br>
(dále Změna ÚP)
<br>
<br>
<br>
Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I
Označení správního orgánu <,>
který územní plán vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Datum nabytí účinnosti Změny č.2 územního
plánu Lelekovice
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br>
Jméno a příjmení:
Ing.Vlasta Indrová
<br>
<br> Funkce:
referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis oprávněné úřední osoby:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> Září 2019
úprava březen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Obec Lelekovice
<br> číslo jednací :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………… V Lelekovicích dne:………………………
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice příslušné podle § 6 odst.5 písmena c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití §
ustanovení 43 odst.4 a § 55 odst.2) a 6) stavebního zákona,§ 171,173 a 174 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
<br>
<br>
v y d á v á
Změnu č.2
<br>
Územního plánu Lelekovice
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.17/4 ze dne 24.4.2017 vydalo Územní plán Lelekovice
formou opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> A.Textová část změny č.2 ÚP Lelekovice
Změnou č.2 se mění opatření obecné povahy obce Lelekovice,kterým byl územní plán vydán,takto
(doplnění uvedena „silně v uvozovkách“,vypuštěné texty „škrtnuté v uvozovkách“ ):
<br> 1) V kapito...
Dokumentace Zm č 1 ÚP Lelekovice
ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> ÚZEMNÍ PLÁN LELEKOVICE
<br> Zastupitelstvo Obce Lelekovice jako příslušný správní orgán dle ust.§ 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon),v souladu s ust.§ 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),a ust.§13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o
územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br>
ZMĚNU Č.1 ÚP LELEKOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Záznam o účinnosti Změny č.1 ÚP Lelekovice
<br> Správní orgán,který změnu Územního plánu
Lelekovice vydal:
Zastupitelstvo obce Lelekovice
<br>
Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Otisk úředního razítka:
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení: Ing.Vlasta Indrová
Funkce: referentka odboru investičního <,>
Městský úřad Kuřim
<br> Podpis oprávněné úřední osoby:
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
Objednatel: Obec Lelekovice
Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice
Zastoupená Alešem Mikaušem – starostou obce
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXX
<br> Zpracovatel: Atelier XX s.r.o <.>
Eleonory Voračické 5a,616 00 Brno
tel.541 218 711
atelier90@atelier90.cz
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Kuřim,Odbor investiční
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
Oprávněná úřední osoba Ing.Vlasta Indrová
<br>
<br>
<br> Obsah
<br>
ZMĚNA Č....
20 05 18 VV Oznámení o vydání ZM Č 1 a č 2 ÚP Lelekovice
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/10061/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 18.5.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Změny č.1 a Změny č.2 ÚP Lelekovice formou
opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu
po vydaných změnách
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen „pořizovatel“),věcně příslušný dle § 6 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje v souladu s ustanovením § 173 odst.1 správního řádu a ve spojení s
<br> ustanovením §20 a §55c,stavebního zákona veřejnou vyhláškou
<br>
<br> - vydání změny č.1 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručuje Změnu č.1 ÚP
<br> Lelekovice
<br> - vydání změny č.2 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručuje Změnu č.2 ÚP
<br> Lelekovice
<br> - a doručuje úplné znění územního plánu po vydaných změnách č.1 – č.3
<br>
<br> (Pozn.: Změna č.3 ÚP Lelekovice nabyla účinnosti dne 27.12.2019)
<br> Vydání Změny č.1 ÚP Lelekovice
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.17/15 na zasedání dne 14.4.2020 vzalo na vědomí podle
<br> §172 odst.5) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění,že k návrhu změny č.1 ÚP
<br> Lelekovice nebyly uplatněny žádné připomínky,schválilo rozhodnutí o námitkách a vydalo Změnu č.1
<br> ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy <.>
<br> Vydání Změny č.2 ÚP Lelekovice
<br> Zastupitelstvo obce Lelekovice usnesením č.18/13 na zasedání dne 11.5.2020 vzalo na vědomí podle
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3881636

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz