« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Závěrečný účet DSO za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5 Komentář k hospodaření za rok 2019
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
Stránka 1 z 1
<br>
<br> Podklady – komentář k hospodaření za rok 2019
<br>
Hospodaření DSO Kuřimka se v roce 2019 řídilo rozpočtem,který v souladu s ustanovením §
84 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,schválila valná hromada dne 12.12.2018 <.>
<br> Rozpočet
<br> Schválený v Kč Upravený v Kč Skutečnost v Kč
<br> Příjmy po
konsolidaci
<br> 358.800,00 1.151.800,00 950.850,00
<br> Výdaje po
konsolidaci
<br> 758.800,00 1.687.400,00 1.309.194,09
<br> Financování po
kosolidaci
<br> 400.000,00 535.600,00 358.344,09
<br>
Z toho:
<br> Kč
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 158.450,00
<br> Investiční přijaté transfery od obcí 792.400,00
<br> Běžné výdaje 104.809,09
<br> Výdaje na pořízení majetku 1.204.385,00
<br>
Zůstatky na účtech:
<br> K 1.1.2019 v Kč K 31.12.2019 v Kč
<br> 231 10 Komerční banka 557.418,75 199.194,86
<br> 231 11 ČNB 298,81 178,81
<br>
Úvěry:
<br> • DSO nečerpal a nesplácel žádný úvěr <.>
Dotace přijaté:
<br> • DSO přijal v roce 2019 příspěvek od členských obcí DSO ve výši 158.450 Kč
<br> • DSO přijal v roce 2019 investiční příspěvek od členských obcí DSO ve výši 792.400 Kč
na pořízení cyklostezky
<br> Dotace poskytnuté:
<br> • DSO poskytl v roce 2019 členský příspěvek MAS Brána Brněnska,z.s.ve výši 48.609 Kč
Významné výdaje:
<br> • DSO uhradil v roce 2019 částku 1.204.358,00 na pořízení projektové dokumentace a
žádosti o dotaci na cyklostezku v členských obcích <.>
<br>
Zpracovala XXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Otisk úředního razítka
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – předseda svazku
4 Inventarizační zpráva za rok 2019
Mikroregion Kuřimka „ DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,iC 71248749
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2019
<br> Účetní jednotka: DSO Mikroregion Kuřimka
<br> 1Č71248749
<br> Datum zpracování: 20.01.2020 Den zahájení inventarizace: 12.12.2019 Den ukončení inventarizace: 20.01.2020
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2019 Vyhodnocení dodrženivyhiášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizačnísměrnice |< inventarizaci <.>
<br> Předseda DSO schválil realizaci inventur ve dnech 12.12.2019—20.01.2020 Rozhodným datem je pak 31.12.2019.Předseda DSO jmenoval inventarizační komisi ve složení:
<br>.Předseda XXXX XXXXX
<br>.Člen Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br>.Člen XXXX XXXXXXXX
<br> Inventarizačničinnosti:
<br> X.X.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřnísměrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu Moravské Knínice dne 26.11.2019,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na prezenční listině.Součástiškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,kterýje zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a os...
3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní- oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 68082/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201 9 dobrovolného svazku obcí (dálejen svazek obcí)
<br> MIKROREGION KUŘIMKA,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 3.října 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 27.února 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kuřim J ungmanova 968,664 34 Kuřim
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního & právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hoSpodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hOSpodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.září 2019,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání...
3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní- oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 68082/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201 9 dobrovolného svazku obcí (dálejen svazek obcí)
<br> MIKROREGION KUŘIMKA,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 3.října 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 27.února 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kuřim J ungmanova 968,664 34 Kuřim
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního & právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hoSpodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hOSpodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.září 2019,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání...
2 Výkaz FIN 2 12M
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 358 800,00 = 358 800,00
1 151 800,00 = 1 151 800,00
<br> 950 850,00 = 950 850,00
r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
358 800,00 = 358 800,00
<br> 1 151 800,00 = 1 151 800,00
950 850,00 = 950 850,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
758 800,00 = 758 800,00
<br> 1 687 400,00 = 1 687 400,00
1 309 194,09 = 1 309 194,09
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
758 800,00 = 758 800,00
<br> 1 687 400,00 = 1 687 400,00
1 309 194,09 = 1 309 194,09
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
758 800,00 = 758 800,00
<br> 1 687 400,00 = 1 687 400,00
1 309 194,09 = 1 309 194,09
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
400 000,00- = 400 000,00-
535 600,00- = 535 600,00-
358 344,09- = 358 344,09-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
400 000,00 = 400 000,00
535 600,00 = 535 600,00
358 344,09 = 358 344,09
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
400 000,00 = 400 000,00
535 600,00 = 535 600,00
358 344,09 = 358 344,09
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
400 000,00- = 400 000,00-
535 600,00- = 535 600,00-
358 344,09- = 358 344,09-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 11.05.2020
13:08:59
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kuřimka),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0...
1 Rozvaha za 12 2019
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
71248749IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion KUŘIMKA
Jungmannova 968,664 34 Kuřim
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,mkninice@volny.cz,XXXXXXXXX
<br> XX XXX,70 15 328,70Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 15 328,70 15 328,70
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 982 833,50 -
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 1 982 833,50 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 982 833,50 772 323,50
<br> - -
<br> - -...
1 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 textová část
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
<br>
Návrh
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO Mikroregion Kuřimka
<br> za rok 2019
<br> (§ 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Rozvaha
<br> 2.Sestava plnění rozpočtu FIN 2-12M za období 12/2019
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> 4.Inventarizační zpráva 2019
<br> 5.Komentář k hospodaření
<br>
<br> Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravské Knínice v úřední dny pondělí a
<br> středa od 8:00 do 17:00 <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce a na úředních deskách všech členských obcí <.>
<br>
<br> Schváleno valnou hromadou dne:
<br>
<br>
DSO Mikroregion Kuřimka,Jungmannova 968,664 34 Kuřim,IČ 71248749
<br>
<br>
Závěrečný účet Mikroregionu Kuřimka za rok 2019
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů („dále jen „zákon“),zveřejňuje Mikroregion Kuřimka návrh na závěrečný
účet svazku za rok 2019:
<br> 1) Údaje o rozpočtu za rok 2019
<br> Proces sestavení,projednání,schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými
právními předpisy.Rozpočet 2019 byl schválen usnesením valné hromady dne 12.12.2018
usnesením č.5/4/18 <.>
<br> O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16,zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br> 2) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019 (výkaz FIN 2-12)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Kč
<br> Upravený
rozpočet
<br> Kč
<br> Plnění
k 31.12.2019
<br> Kč
<br> Třída 1 – daňové příjmy 0 0 0
<br> Třída 2 – nedaňové
příjmy
<br> 0 0 0
<br> třída 3 – kapitálové
příjmy
<br> 0 0 0
<br> Třída 4 – přijaté transfery 358.800,00 1.151.800,00 950.850,00
<br> Příjmy celkem 358.800,00 1.151.800,00 950.850,00
<br> Třída 5 – běžné výdaje 158.800,00 159.300,00 104.809,09
<br> Třída 6...

Načteno

edesky.cz/d/3871735

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz