« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, Metelkova, č.p. 1774 VPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, Metelkova, č p 1774 VPS situace
ul.Metelkova
<br> u
l <.>
<br> D
lo
<br> u
h
<br> á
<br> ul.Metelkova
<br> 13
<br> 15
<br> 40
<br> 42
P4
stávající
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Konèelík Jiøí ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> KUØIM,ul.Metelkova
<br> 1
è.o.200007/30.1.20
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2020-0600DI
<br> Policie ÈR souhlasí s DZ
<br> místní komunikace
<br> - DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br> Navržené trvalé DZ : Navržené VDZ :
Stávající DZ : Stávající VDZ :
<br> Stávající VDZ odstranit :Stávající DZ odstranit:
<br> Legenda znaèení ve schématu
<br> A15
INSTALOVAT
<br> ODSTRANIT
<br> stávající
<br> stávající
<br> A15
<br> A15
<br> svislé : vodorovné :
V4 0,250
<br> V4 0,250
<br> V4 0,250
<br> INSTALOVAT
<br> ODSTRANIT
<br> stávající Parkovací plochy
<br> V 10b stávající V 10b stávající 2,50/5m
<br> V 10b stávající 2,50/5m
<br> od
pa
<br> d
<br> IP12
<br> IP12
<br> IP12
500/500
<br> 500/500
<br> 500/500
<br> text:
<br> text:
<br> text:
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> E13
<br> E13
<br> E13
<br> 4712
4711471047094708
<br> 4707
<br> 4713
4714 4715
<br> 4716
4759
<br> 4718 4719 4720 4721 4722 4723
4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735
<br> 1774/
<br> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
<br> 1 2 3 4 5
<br> Společenství vlastníků
<br> domu Metelkova 1774
<br> E8d
<br> E8d
<br> E8e
<br> 1.- 29 <.>
POUZE
<br> S POVOLENÍM
VLASTNÍKA
<br> PARKOVACÍHO
STÁNÍ 1.- 29.POUZE S POVOLENÍMVLASTNÍKAPARKOVACÍHOSTÁNÍ
<br> 1.- 29.POUZE S POVOLENÍMVLASTNÍKAPARKOVACÍHOSTÁNÍ
<br> 1.- 29 <.>
...
Kuřim, Metelkova, č p 1774 VPS 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/8376/20/OD
spis.zn.: S-MK/5531/20/OD
<br> datum: 29.4.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě opraveného
<br> písemného podnětu Společenství vlastníků domu Metelkova 1774,sídlo Metelkova 1774/15,664
<br> 34 Kuřim,IČ: 282 69 071 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 2.3.2020,zahájil řízení z moci úřední o
<br> opatření obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77
<br> odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> na kolmých parkovacích stání při místní komunikaci ul.Metelkova podél domu 1774/15,ul <.>
<br> Metelkova,664 34 Kuřim
<br>
<br> za účelem zřízení vyhrazených parkovacích stání pro vlastníky jednotlivých stání
<br>
<br> podle výkresu „KUŘIM,ul.Metelkova – Parkovací plochy“ zpracovaného projektantem SIGNEX,spol.s
<br> r.o <.>,Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno,IČ: 49971344 ze dne 30.1.2020 pod č.obj.200007 <,>
<br> který je přílohou tohoto oznámení <...

Načteno

edesky.cz/d/3870036

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz