« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 14.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb062 20 AK
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 62 Rozeslána dne 14.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 172.Nař ízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koro-
naviru SARS CoV-2
<br> 173.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 174.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 172
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 14.dubna 2020
<br> o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 14 odst.3 a § 15 zákona
č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České repu-
bliky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K záchranným pracím spočívajícím ve vykoná-
vání pomocných prací v zařízeních provozovaných
poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává
nejvýše 360 vojáků v činné službě <.>
<br> § 2
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky,k plnění úkolu podle § 1 <.>
<br> § 3
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.172 / 2020Strana 1418 Částka 62
<br>
<br> 173
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.dubna 2020 č.415
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozh...
sb059 20 AK
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 59 Rozeslána dne 14.dubna 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 159.Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
<br> 160.Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým
stavem při epidemii v roce 2020
<br> 161.Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
a o změně zákona č.435/2004 Sb <.>,o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> 159
<br> ZÁKON
<br> ze dne 9.dubna 2020
<br> o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tento zákon upravuje daňový bonus na kom-
penzaci některých hospodářských následků sou-
visejících s ohrožením zdraví v souvislosti s pro-
kázáním výskytu koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými
z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační
bonus“) <.>
<br> ČÁST DRUHÁ
<br> KOMPENZAČNÍ BONUS
<br> § 2
<br> Subjekt kompenzačního bonusu
<br> (1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba
samostatně výdělečně činná podle zákona upravují-
cího důchodové pojištění,pokud nejde o osobu vy-
konávající činnost,v jejímž důsledku je tato osoba
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec <.>
<br> (2) Subjektem kompenzačního bonusu může
být pouze ten,kdo ke dni 12.března 2020 byl
<br> a) osobou podle odstavce 1,nebo
<br> b) osobou,jejíž samostatná výdělečná činnost je
přerušena ode dne,který nastal po 31.srpnu
2019 <.>
<br> (3) Subjekt kompenzačního bonusu je daňo-
vým subjektem <.>
<br> § 3
<br> Předmět kompenzačního bonusu
<br> (1) Předmětem kompenzačního bonusu je vý-
kon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním
měsíci,v němž nastal den,za který se poskytuj...

Načteno

edesky.cz/d/3870027

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz