« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Územní rozhodnutí o umístění stavby - III/37917 Lelekovice průtah

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

III37917LelekoviceprůtahÚR
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/12033/19/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/12033/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 10
DATUM: 20.2.2020
<br>
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 9.7.2019 podali
<br> Obec Lelekovice,IČO 00281999,Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice a
Jihomoravský kraj,IČO 70888337,Žerotínovo náměstí 499/3,602 00 Brno <,>
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje <,>
IČO 70932581,Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> III/37917 Lelekovice průtah
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.26/1 (ostatní plocha),parc.č.27 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
parc.č.96 (ostatní plocha),parc.č.377/1 (ostatní plocha),parc.č.378 (ostatní plocha),parc.č.419
(ostatní plocha),parc.č.424 (ostatní plocha),parc.č.425 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.431/1
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.432/1 (zahrada),parc.č.437/1 (ostatní plocha),parc.č.437/2
(ostatní plocha),parc.č.437/3 (ostatní plocha),parc.č.437/4 (ostatní plocha),parc.č.437/5 (ostatní
plocha),parc.č.437/6 (ostatní plocha),parc.č.445/2 (zahrada),parc.č.455 (zastavěná plocha a
nádvoří),parc.č.456 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.457 (z...

Načteno

edesky.cz/d/3614346

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz