« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Výzva k podání nabídky na zakázku města Kuřimi - Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatečná informace č 1
I <.>
<br> Dodatečná |n
<br> Zadavatel: Adresa:
<br> IČ:
<br> Statutární orgán: Zajištující odbor:
<br> Vedoucí zajišťujícího odboru:
<br> Kontaktní osoba: Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail :
<br> Datum výzvy:
<br> formace k zadávacím podmínkám
<br> č.1
<br> Město Kuřim
<br> Jungmannova 968í75.664 34 Kuřim 00281964
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,starosta Kancelář úřadu
<br> Ing.XXXXX XXXX.CSc <.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX,+XXX XXX XXX 338 541 230 633
<br> 'izdn radnicekurimcz
<br> 26.8.2019
<br> Veřejná zakázka
<br> Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019
<br> V souladu s bodem č.12 zadávaci dokumentace této veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné dne 26.8.2019,podává zadavatel dodatečnou informace č.1 k zadávacím podmínkám <.>
<br> E-mailovv' dotaz uchazeče ze dne 03.09.2019: mám dotaz k počtu sestav PC a monitorů — ve Výzvě je uvedeno 15 ks,ve smlouvě 14 ks <.>
<br> Jaký je správný,požadovaný počet?
<br> Od pověd' zadavatele :
<br> Zadavatel požaduje dodat 15ks PC jednotky a 15ks LED monitorů.V návrhu kupní smlouvy v tabulce na straně č.4 jde ze strany zadavatele o překlep.Správně má být uvedeno takto:
<br> celkem vč.bez DPH DPH DPH (doplňte (doplňte (doplňte 15 ks PC jednotka hodnotu) hodnotu) hodnotu) (doplňte (doplňte (doplňte 15 ks 24“ LED monitor hodnotu) hodnotu) hodnotu) (doplňte (doplňte (doplňte CELKEM hodnotu) hodnotu) hodnotu)
<br> V Kuřimi 04.09.2019
<br> lng.arel Tom,CSc <.>
navrh smlouvy editovatelné
Návrh Kupní smlouvy
<br> na zakázku města Kuřimi číslo: III-2019-KÚ-001 „Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019“
<br> Článek 1
<br> 1.Kupující:
<br>
<br>
Město Kuřim
<br>
<br>
<br>
<br> Jungmannova 968/75
<br>
<br>
<br>
664 34 Kuřim
<br> Zastoupené:
<br>
<br> Mgr.Ing.Dragem Sukalovským
<br>
<br>
<br>
Starostou Města Kuřimi
<br>
<br> IČ:
<br>
<br>
<br> 00281964
<br> Bankovní spojení:
<br>
Komerční banka a.s <.>,pobočka Kuřim
<br> Číslo účtu:
<br>
<br>
22824641/0100
<br> Osoba oprávněná k jednání ve
Bc.XXXXX XXXXXX,e-mail: jizdny@kurim.cz <,>
<br> věcech technických:
<br>
mob.+420 777 254 338
2.Prodávající:
<br> Název:
(prosím doplňte)
Sídlo společnosti:
(prosím doplňte)
IČ :
(prosím doplňte)
Statutární zástupce :
(prosím doplňte)
Zapsána:
(prosím doplňte)
Článek 2
<br> Základní ustanovení
<br> 1.Smluvní strany se v souladu s ust.§ 1746 odst.1 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,dohodly,že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2079 a násl.tohoto zákoníku <.>
<br> 2.Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v čl.1 smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy <.>
<br> Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.Strany prohlašují,že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny <.>
3.Účelem smlouvy je dodávka počítačových sestav pro město Kuřim <.>
4.Prodávající prohlašuje,že je vlastníkem zboží a je oprávněn k prodeji zboží,které je předmětem této smlouvy <.>
<br> Článek 3
Předmět smlouvy
<br> Předmětem této smlouvy je prodej a koupě předmětu koupě.Za podmínek stanovených touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě,tj.výpočetní techniku v kvalitě a počtu,jak je uvedeno níže a přenést na něj vlastnické právo.Kupující se zavazuje předmět kou...
krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> Předmět (název) zakázky:
„Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 2019“
Evidenční číslo zakázky:
III-KÚ-2019-001
Název společnosti:
………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……………………………….<.> <.>
<br> se sídlem:
…………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> …………………………………
<br> osoba oprávněna jednat za uchazeče :
<.> …………………:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.………………………………………
<br> Telefon:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> E-mail:
<br>
……….………………………
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……………………….<.>
<br> DIČ:
<br>
……….………………………
<br> Bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ……………
Číslo účtu:
<br> ……….………………………
<br> Kontaktní osoba uchazeče : ………………………………………………………………………………
<br> Telefon: ………………………………….E-mail: ……………………………… <.>
<br> bez DPH
DPH
<br> celkem vč.DPH
<br> 15 ks PC jednotka
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
<br>
15 ks 24“ LED monitor
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
<br> CELKEM
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
(doplňte hodnotu)
<br>
15 ks - PC jednotka:
<br> Procesor:
(doplňte hodnotu)
<br> Chipset zákl.desky:
(doplňte hodnotu)
<br> Operační paměť:
(doplňte hodnotu)
<br> Typ uložiště:
(doplňte hodnotu)
<br> Grafická karta:
(doplňte hodnotu)
<br> Optická mechanika:
(doplňte hodnotu)
<br> Case:
(doplňte hodnotu)
<br> Sloty:
(doplňte hodnotu)
<br> Rozhraní:
(doplňte hodnotu)
<br> Zvuková karta:
(doplňte hodnotu)
<br> Síťová karta:
(doplňte hodnotu)
<br> Klávesnice:
(doplňte hodnotu)
<br> Zdroj:
(doplňte hodnotu)
<br> Myš:
(doplňte hodnotu)
<br> Operační systém:
(doplňte hodnotu)
<br> Záruka:
(doplňte hodnotu)
<br> Servisní podmínky:
Záruční servis u zákazníka po dobu (doplňte hodnotu) let,servisní zásah (doplňte hodnotu) <.>
<br>
15 ks - 24“ LED monitor:
<br> Uhlopříčka displeje:
(doplňte hodnotu)
<br> Nativní rozlišení:
(doplňte hodnotu)
<br> Vst...
výzva III KÚ 2019 001
Město Kuřim
<br> Jungmannova 968175,664 34 Kuřim
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku města Kuřimi
<br> Předmět (název) zakázky: Dodavka pocutacovych sestav pro mesto Kurlm
<br> 2019 Evidenční číslo zakázky: |||-KÚ-2019-001 Zadavatel Město Kuřim Adresa: Jungmannova 968175,664 34 Kuřim IČ: 00281964 Statutární orgán: Mgr.Ing.Drago Sukaíovský (starosta) Zajíštujíci odbor: KÚ Vedoucí zajišťujícího odboru: lng.XXXXX XXXX,CSc.Osoba oprávněná k jednání: Bc.XXXXX XXXXXX TEL.: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX FAX: 541 230 633 e-mail: 'izdn kurim.cz Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodávky a služby Datum výzvy: 26.08.2019
<br> Tato veřejná zakázka maíého rozsahu není zadávaná podle zákona č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách,zadavatel postupuje podia vnítňní směrnice 84/2018/RM o zadávání veřejných zakázek maíého rozsahu <.>
<br> 1.Popis předmětu zakázky,Předmětem veřejné zakázky llI-KU—2019-001 je uzavření kupní smlouvy a dodávka počítačových sestav pro město Kuřim v tomto počtu:
<br> 15 ks PC jednotka 15 ks LED monitor
<br> PC jednotka — 15 ks Uvedené parametry jsou uváděny jako minimální z pohledu výkonu,kapacity nebo výčtu
<br> Intel© Core i5,6 jader,6 vláken,základní takt 3.0 GHz <,>
<br> Procesor: 9 MB L3 cache,14nm výrobní proces
<br> Chipset zákl.desky: |ntel© B360
<br> Operační paměť:
<br> 8 GB DDR4-2666 MHz (1x 8 GB),základní deska se dvěma sloty
<br> Typ a velikost uložiště:
<br> SSD 256 GB PCle© NVMeT'“
<br> Grafická karta:
<br> Integrovaná,1x port VGA (D-SUB),2x port DisplayPortTM 1.2
<br> Optická mechanika:
<br> DVD+l-RW DL
<br> Case: Micro-Tower _ 1x slot PCIe 3 x16
<br> S'Oty' 2x sloty PCIe 3 x1 6x USB z toho min.2x porty USB 3.1 Gen 1 konektory umístěné na čelním panelu zepředu,nikoli seshora či z boku,vzadu 4x USB,RJ-45,1x port VGA (D-SUB),2x
<br> „_ port DisplayPortT'“ 1.2,Rozhraní <.>
<br> zvukový vstup (line in),zvukový výstup (line out),zepředu 1x kombinovaný konektor sluchátekii mikrofonu — 3,5mm <,>
<br> 1x interní reproduktor min.2 W přímo v...

Načteno

edesky.cz/d/3249327

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz