« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veverská Bítýška- dešťová kanalizace- ul. U Hřiště-ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veverská Bítýška dešť kanl U Hřiště ZŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/13256/19/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/14818/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 3
DATUM: 21.8.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Veverská Bítýška,IČO 00282804,Na Městečku 72,Veverská Bítýška
<br> (dále jen "stavebník") dne 29.7.2019 podal žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými
vodami podle ustanovení § 8 odst.1) písm.a) bod 2.a 5.a písm.b) bod 5) zákona č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon") a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla Veverská Bítýška-ul.U
Hřiště- kanalizace dešťová“,podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") na pozemcích parc.č.177,178/3,231/3,229/7,226/2,221/3,213,222/2 <,>
218/2,180/2,184/2 v katastrálním území Veverská Bítýška <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Popis stavby:
Pro odvedení dešťových vod z části ul.U Hřiště bude vybudována dešťová kanalizace jako
stoka D DN 200 z PVC QUANTUM SN 12 v délce 101,5 m,která bude zaústěna přes
sedimentační šachtu do retenčně vsakovacího objektu,který bude mít tvar rýhy široké 4m a
dlouhé 8 m s akumulačním prostorem 9,6 m3 <.>
<br> Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:
Šd1 x- 1150404 y- 609080.159
Šd3 x-1150410.578 y-608984.320
Vsakovací objekt: x-1150408.469 y-609082.211
x-1150408.849 y-609082.211
x-1150414.801 y-609079.997
x- 1150414.420 y-609082.973
<br> Územní souhlas byl vydán Stavebním úřadem Veverská Bítýška dne 16.7.2019 pod č.j <.>
VB/1266/19/SU-K <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako vodoprávní úřad příslušný...

Načteno

edesky.cz/d/3203227

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz