« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení územního řízení - Autocentrum Česká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RENOCARautocentrumČeskáVV
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/12100/19/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/14271/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 13.8.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> RENOCAR,a.s <.>,IČO 00487121,664 03 Podolí 445 <,>
kterou zastupuje Ing.XXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,XXX XX Sivice XXX
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 10.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
<br> Autocentrum Česká
<br> na pozemcích parc.č.502/37,502/38,502/39,502/40,502/41,502/43,502/44,502/45,502/47,502/48 <,>
502/49,502/70,484/2,676/30,676/70,502/50,502/56,502/69,502/71,502/73 a 660 v katastrálním
území Česká.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Jedná se o výstavbu autosalonu a autoservisu v okrajové části obce Česká.Stavba bude členěna na
objekty SO 01 autosalon a servis,SO 02 myčka,SO 03.1 trafostanice,SO 03.2 přívod VN,SO 04.1
prodloužení vodovodu,SO 04.2 přípojka vodovodu,SO 04.3 rekonstrukce vodovodu DN 350,SO 05
přípojka plynovodu,SO 06 přípojka splaškové kanalizace,SO 07 přeložka kabelu CETIN,SO 08
areálové rozvody - dešťová kanalizace a HDV,SO 09 areálové rozvody - splašková kanalizace,SO 10
areálové rozvody - vodovod,SO 11 areálové rozvody - plynovod,SO 12 areálové rozvody - slaboproud <,>
SO 13 areálové rozvody - NN,VO,SO 14 komunikace a zpevněné plochy,sadové úpravy,SO 15 vrty pro
tepelná čerpadla a PS 01 ČOV <.>
<br> Objekt SO 01 autosalon a servis bude dvoupodlažní,nepodsklepený,s plochou střechou o půdorysných
rozměrech cca 75 x 45 m.Objekt SO 02 myčka bude jednopodlažní s plochou střechou o půdorysu cca
10 x 30 m.Objekt SO 03.1 trafostanice bude samostatně stojící železobetonové kioskové konstrukce.V
rámci objektu SO 14 bude v areálu zbudováno mj.celkem 246 parkovacích stání <.>
<br>
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 1...

Načteno

edesky.cz/d/3190871

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz