« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Rozdrojovice, Za Humny, úpr. DTS, NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RozdrojoviceZahumnyNNúr
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/10512/19/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/10512/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 6
DATUM: 26.7.2019
<br>
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 12.6.2019 podala
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
kterou zastupuje ENORM,a.s <.>,IČO 25549871,Medkova 866/6,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Rozdrojovice,Za Humny,úpr.DTS,NN
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1128/1,parc.č.1128/36,parc.č.1230/7 v katastrálním území
Kníničky,parc.č.65/1 (zahrada),parc.č.68 (zahrada),parc.č.70/1 (orná půda),parc.č.70/2
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.72/21 (ostatní plocha),parc.č.72/30 (ostatní plocha),parc.č <.>
635/10 (orná půda),parc.č.635/12 (orná půda),parc.č.635/33 (orná půda),parc.č.635/36 (orná půda) <,>
parc.č.635/93 (orná půda),parc.č.637/2 (ostatní plocha),parc.č.637/3 (ostatní plocha),parc.č.638/4
(orná půda),parc.č.638/5 (orná půda),parc.č.638/9 (orná půda) v katastrálním území Rozdrojovice <.>
<br>
<br> Jedná se o úpravu distribuční sítě NN v části obci Rozdrojovice v ul.Za Humny a Brána.Bude
demontována stávající trafostanice na parc.č.638/4 v k.ú.Rozdrojovice (sloup ...

Načteno

edesky.cz/d/3180811

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz