« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - oop přechodná úprava provoz Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oop přechodná úprava provozu Kuřim
Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 777 363 610
<br> kovar@radnice.kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne: 21.01.2019
<br> naše zn.: MK/1367/19/OD
<br> vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: kovar@radnice.kurim.cz
<br> datum: 04.02.2019 účinné dne: ……………………………… <.>
<br> Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na základě
podnětu,který podala dne 21.01.2019 právnická osoba ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno <,>
IČ:26264641 a to na základě plné moci,kterou udělil pan
XXXXX XXXXXX,Bezručova XXX / X XXX XX Kuřim
vyhovuje
podnětu na přechodnou úpravu provozu.V souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu,dále po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie–Policie
České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,dopravního inspektorátu Brno-
venkov ze dne 16.10.2018 pod č.j.KRPB-42954-1/ČJ-2018-0600DI,a dle ustanovení § 171 a
následujících,části šesté,správního řádu stanovuje přechodnou úpravu provoz na pozemních
komunikacích.Jedná se instalaci přechodného dopravního značení ve městě Kuřim na místních
komunikacích dle grafické přílohy,ulice Husova v Kuřimi <.>
Důvodem je zbudování vodovodní přípojky <.>
Grafická příloha je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích musí být v souladu s vyh...

Načteno

edesky.cz/d/2701545

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz