« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 15.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kunštát konaného dne 15.11.2022 (418.83 kB)
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
z druhého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 15.11.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 08.11.2022 do 15.11.2022.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 15 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br>
Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Ing.Aleše Havelku a Ing.Kateřinu
Heilerovou.K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
druhého zasedání Ing.Aleše Havelku a Ing.Kateřinu Heilerovou <.>
<br> Výsledek hlasování č.1:
Pro: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXX,Horák Vladan,Ing.Hruška
Ondřej,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,Ing <.>
XXXXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXX,MVDr.XXXXXX XXXXXX
Proti:X
Zdrželi se: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Usnesení č.XX/XX/XXXX:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
druhého zasedání Ing.Aleše Havelku a Ing.Kateřinu Heilerovou <.>
<br>
Schválení programu
<br>
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v sou...

Načteno

edesky.cz/d/5810094

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz