« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Smlouva o poskytnutí dotace Diecézní charita Blansko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva o poskytnutí dotace Charita.pdf (2.51 MB)
1111111111||11111Ill111Ill|l11||11|11|1||11l1111111111
<br> MKUNPGGGBFLR
<br> Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)
<br> I.Smluvní strany
<br> Město Kunštát
<br> sídlo: nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> IČO: 00280470
<br> zastoupena: MVDr.Zdeňkem Wetterem,starostou číslo bankovního účtu: 1360747399/0800
<br> (dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> název: Diecézní charita Brno,Oblastní charita Blansko sídlo: třída Kpt.Jaroše 1928/9,602 00 Brno,Komenského 19,678 01 Blansko IČO: 44990260 - zastoupena: lng.Mgr.Oldřichem Haičmanem,MBA,ředitelem Oblastní charity Blansko číslo bankovního účtu: 15635631/0100 (dále jen "příjemce")
<br> uzavírají v souladu 5 © 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> \:
<br> předpisů,zákona 0.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace <.>
<br> II.Předmět smlouvy Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci na jeho účet účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 439 793 Kč (slovy: čtyři sta třicet devět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) <.>
<br> Dotace je poskytnuta výhradně na zajištění sociálních služeb občanům Kunštátu — Charitativní pečovatelská služba Blansko,Chráněné bydlení Betany Boskovice a dokrytí nezbytných celkových nákladů registrovaných sociálních služeb — v souladu s předloženou a schválenou žádostí příjemce ze dne 13.2.2023 a Programem poskytování dotací z rozpočtu města <.>
<br>.Dotovaný projekt bude ukončen 30.11.2023 <.>
<br> III.Platební podmínky Platba dotace bude provedena jednorázově do 15 dnů od podpisu této smlouvy oběma
<br> Stránka 1 z 4
<br> 10 <.>
<br> smluvními stranami,a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
<br> uvedený v záhlaví této smlouvy.Příjemce se zavazuje provádět veškeré finanční operace související s tímto dotovaným
<br> projektem prostřednictvím účt...

Načteno

edesky.cz/d/6241737


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz