« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Smlouva o poskytnutí dotace HZS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace HZS.pdf (2.69 MB)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\l
<br> UKUNPGG Smlouva o poskytnutí dotace ' (veřejnoprávní smlouva)
<br> 1.Smluvní strany
<br> Město Kunštát
<br> sídlo: nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> IČO: 00280470
<br> zastoupena: MVDr.Zdeňkem Wetterem,starostou číslo bankovního účtu: 1360747399/0800
<br> (dále jen "poskytovatel")
<br> a Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zastoupená: plk.Ing.Jiřím Pelikánem,ředitelem HZS JmK sídlo: Zubatého 685/1,614 00 Brno
<br> IČ: 70884099
<br> DIČ: CZ70884099,není plátce DPH
<br> kontaktní osoba: plk.Ing.XXXXXX XXXXXXXX,náměstek ředitele tel: XXXXXXXXX
<br> e-mail: podatelna©fXrebrnocz
<br> číslo účtu: 19-10039881/0710
<br> (dále jen "příjemce")
<br> uzavírají v souladu s Š' í59 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,a v souladu s ustanovením © 45 odst.12 a © 50 odst.2 z.č.218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace <.>
<br> II.Předmět smlouvy Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci na jeho účet účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) <.>
<br> Dotace je poskytnuta výhradně na nákup materiálu na opravy vnitřních prostor HS Kunštát,v souladu s předloženou a schválenou žádostí příjemce ze dne 28.2.2023 a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města <.>
<br> Dotovaný projekt bude ukončen do 30.11.2023.III.Platební podmínky
<br> Platba dotace bude provedena jednorázově do 15 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami,a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
<br> Stránka 1 z 4
<br> QBFHH <,>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> uvedený v záhlaví této smlouvy <.>
<br> Příjemce se zavazuje provádět veškeré finanční operace souvisej...

Načteno

edesky.cz/d/6233127


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz