« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Smlouva o poskytnutí dotace Řemesla v Kunštátě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace Řemesla v Kunštátě ze dne 21.11.2022.pdf (1.46 MB)
Hllíllíílílllíílílííllííllíílííllíííílíílílííllíllí
<br> MKUNPGGGBZX?
<br> Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)
<br> I.Smluvní strany
<br> Město Kunštát
<br> sídlo: nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> IČO: 00280470
<br> zastoupena: MVDr.Zdeňkem Wetterem,starostou číslo bankovního účtu: 1360747399/0800
<br> (dále jen " poskytovatel")
<br> a název: Řemesla v Kunštátě,z.s <.>
<br> sídlo: Rudecká 94,679 72 Kunštát
<br> IČO: 22674071
<br> zastoupen: Bc.Marií Wetterovou,MBA čislo bankovního účtu: 2801750353/2010 (dále jen "příjemce")
<br> uzavírají v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rOZpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace <.>
<br> II.Předmět smlouvy ].Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci na jeho účet individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) <.>
<br> 2.Dotace je poskytnuta výhradně na zajištění kulturního programu,propagaci,materiální a technické zabezpečení akce Svátky řemesel a ušlechtilých koní v roce 2023 <.>
<br> 3.Dotovaný projekt bude ukončen do 31.8.2023 <.>
<br> III.Platební podmínky 1.Platba dotace bude provedena jednorázově do 15 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy <.>
<br> 2.Příjemce se zavazuje provádět veškeré finanční operace související s tímto dotovaným projektem prostřednictvím účtu uvedeného v záhlaví smlouvy <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> IV.Povinnosti příjemce dotace Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní sjednaných,přičemž se zavazuje vyčerpat poskytnutou dotaci nejpozději do 31.8.2023 <.>
<br> Příjemce je povinen vyúčtovat dotaci do 31.8.2022 FO MěÚ na přiloženém form...

Načteno

edesky.cz/d/5801672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz