« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prohlášení (115.39 kB)
Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)
<br> v souladu s ust.čl.6 odst.1 písm.b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/461ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),a zákonem 133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,ve znění pozdějších předpisů,prohlašuji,že mé rodné číslo je následující:
<br> \!
<br> RC: !
<br> Toto rodné číslo uvádím zdůvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu převodu vlastnického práva,jehož titulem je (Kupní smlouva č.UZSVM/BVY/4914/2022—BVYM),beru na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašují) jeho správnost,přesnost a úplnost <.>
<br> Jméno:
<br> Přijmení:
<br> Trvalý pobyt:
<br> Podpis:
ortomapa (353.88 kB)
smlouva (260.87 kB)
1
<br>
<br>
5441/BVY/2022-BVYM
Čj.: UZSVM/BVY/4914/2022-BVYM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Ing.XXXXXX XXXXXX,ředitel odboru Odloučené pracoviště Vyškov
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Vyškov,Masarykovo náměstí 165/16,682 01 Vyškov
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č....
mapa (171.45 kB)
// /
<br>.parc.E.1602 — ER — UZSVM
<br> - parc.E.1607/11,1607/247 Lesy CR,5.p <.>
<br> - parc.E.1595/2,1597/1,1603,1604 7 Fyzicke’ osoby
a parc.E.16017 Mésto Kun§tét
<br>
<br> Q 151; <.>
<br>
<br> my; W
<br> a
<br> E9
foto 2 (350.44 kB)
foto 1 (354.82 kB)
Aukční vyhláška (1.8 MB)
||| ||| ||I||| | | Illlllll II III ||| |||||I|||||l||||||| II III ||| III | "III | |||
<br> 5441/BVY/2022-BVYM Čj.: UZSVM/BVY/4914í2022—BVYM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 22.11.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 24.11.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Vyškov Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXX,e-mail: martin.kubes©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 27.900,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4542362110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 21.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je pov...

Načteno

edesky.cz/d/5787138

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz