« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Program na poskytování dotací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program o poskytování dotací.doc (499.5 kB)
M ě s t o Kunštát
Rada města Kunštát
v y d á v á
<br> směrnici č.1 / 2021
Program poskytování dotací
<br> z rozpočtu města Kunštát
Platnost a účinnost od 5.1.2021
O b s a h :
<br>
1.Základní ustanovení
<br> 2.Postup při poskytování dotace
3.Způsob využití a vyúčtování dotace
4.Kontrola využití dotace
5.Individuální dotace
<br> 6.Závěrečná ustanovení
<br> Příloha č.1: Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku
<br> Příloha č.2: Seznam příloh k žádosti
<br> Příloha č.3: Vzorová smlouva
<br> Příloha č.4: Formulář vyúčtování dotace
<br> Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br> 1.Právní předpisy:
<br> Program poskytování dotací z rozpočtu města Kunštát se řídí těmito obecně závaznými právními předpisy:
<br> · Zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> · Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> · Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> · Zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů
<br> 2.Účel poskytování dotací a důvod podpory stanoveného účelu:
<br> Tento program upravuje postup a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Kunštát za účelem spolufinancování aktivit subjektů vyvíjejících svoji činnost v následujících oblastech:
<br> · práce s dětmi a mládeží
<br> · sport a tělovýchova
<br> · kultura
<br> · zájmová činnost
<br> · sociální oblast
<br> a tímto podpořit rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru na území města Kunštát a pro jeho občany <.>
3.Okruh způsobilých žadatelů:
Způsobilými žadateli jsou: instituce,sdružení,spolky a organizace neziskového charakteru,občanská sdružení,humanitární organizace a jiné fyzické a právnické osoby,které provozují veřejně prospěšnou činnost především pro občany města Kunštát,na území města Kunštát <.>
4.Předpokládaný celkový objem peněž...

Načteno

edesky.cz/d/5689118


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz