« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení (1.76 MB)
Městský úřad Kunštát,stavební odbor 679 72 Kunštát nám.Krále Jiřího 106 tel.515 534 307,mobil 773 779 406 e-mail: prudka©kunstat-mesto.cz Č.j.: MKU 2693/2022/Pru Kunštát,dne 14.9.2022 Sp.zn.: SMKU 2671/2022/Pru
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 5.9.2022 podal Jihomoravský kraj,IČ 7088833 7,se sídlem 601 82 Brno,Žerotíno- vo nám.449/3,žádost o ggdání územního rozhodnutí a dělení pozemku
<br> parc.číslo 928/1 v katastrálním území Kunštát na Moravě <.>
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Kunštát,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení ?; 13 odst.1 písm.e) Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a podle 5 11 odst.1 Zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řá “) oznamuje v souladu s ustanovením ?; 87 odst.1) stavebního Zákona zahájení územního řízení <.>
<br> Stavební úřad V Kunštátě upouští podle ustanovení & 87 odst.1 stavebního Zákona & ústního jednání a Zároveň stanovi lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení,ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě důkazy <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,popřípadě důkazům nebude přihlédnuta <.>
<br> Podklady pro územní rozhodnutí jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Kunštát,stavebním odboru,nejlépe v úřední dny (pondělí a středa 7.00 - 16,30 hodin).V odůvodněných případech se lze,po předchozím telefonickém či jiném projednání,s podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim i v jiném termínu <.>
<br> Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek.K námitkám,které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží <.>
<br> Osoba,která je účastníkem řízení podle 5 85 odst.2 písm.a) a b) stavebního zákona,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo dotčeno.Osoba,která je úča...

Načteno

edesky.cz/d/5684999

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz