« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Zápis ze zasedání ZM dne 21.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZM dne 21.07.2022 (330.01 kB)
~ 1 ~
<br>
<br> Zápis
z třicátého sedmého zasedání Zastupitelstva města Kunštát <,>
<br> konaného dne 21.07.2022,od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 19.03 hodin
starostou obce MVDr.Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.5
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.Informace podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 13.07.2022 do 21.07.2022.Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že přítomno je 10 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva (omluveni byli: XXX XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXXX <,>
XXX XXXXXX XXXXXX a XXX XXXXXXXX Bednář),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ XX
odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br>
Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu,zapisovatel,program)
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající pověřil provedením zápisu Bc.Terezu Peterkovou <.>
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Ing.Libora Sedláka a Ing.XXXXXX XXXXXX <.>
K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy <.>
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
třicátého sedmého zasedání Ing.Libora Sedláka a Ing.XXXXXX XXXXXX <.>
Výsledek hlasování č.X:
Pro: MUDr.XXXXXXX XXXX,Ing.XXXXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXX,MUDr <.>
XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Bc.XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXX,MVDr.Wetter
Zdeněk
Proti:X
Zdrželi se: Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX <.>
<br> Usnesení č.XX/XX/XXXX:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
třicátého sedmého zasedání Ing.Libora Sedláka a Ing.XXXXXX XXXXXX <.>
<br>
Schválení pr...

Načteno

edesky.cz/d/5538741

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz