« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (449.27 kB)
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
M 1:200
<br> LEGENDA:
<br> STÁVAJÍCÍ ZNAČKA SE ZACHOVÁ
<br> STÁVAJÍCÍ ZNAČKA SE ZRUŠÍ
<br> STÁVAJÍCÍ ZNAČKA SE PŘESUNE
<br> NOVÁ ZNAČKA
<br> Přeloží se
<br> Nová
<br> Zruší se
<br> Linio Plan,s.r.o <.>
Sochorova 23,616 00 Brno
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KONTROLOVAL
<br> KRAJ
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT
<br> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.XXXXXX XXXXX
<br> DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> FORMÁT
<br> L-20-012-002
<br> ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> OKRES MÚ/OÚ
<br> PROJEKTANT SO
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY L-20-012-002
<br> ATELIER M
<br> AKCE
<br> I/19 KUNŠTÁT,PRŮTAH
ČÁST
<br> PŘÍLOHA
<br> JIHOMORAVSKÝ BLANSKO KUNŠTÁT
<br> 12/2020
<br> DSP/PDPS
<br> DSP/PDPS
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
<br> ZÁVOD BRNO
Šumavská 33,602 00 Brno
<br> INVESTOR
<br> Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv
<br> D
<br> Linio Plan,s.r.o <.>
Sochorova 23,616 00 Brno
<br> ING.XXXXX XXXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DX.X - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
<br> ING.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> X AX
<br> X:XXX
<br> VDZ STÁVAJÍCÍ
<br> VDZ NOVÉ
<br> A12b
PŘELOŽÍ SE
<br> RETROREFLEXNÍ PODKLAD
<br> P6
<br> IS
19
<br> b
<br> IS
3b
<br> 3
M
AKO
<br> V
IS3b
<br> - PŘELOŽÍ SE
<br> E2d - ZRUŠÍ SE
<br> P2 - ZRUŠÍ SE
<br> IP6 - ODSTRANÍ SE
<br> RETROREFLEXNÍ PODKLAD
<br> P2
<br> IS20
<br> 0,15 2KS
<br> ZÚ 0.000 000
<br> TK 0.012 984
<br> KT 0.090 057
<br> KÚ 0.109 772
<br> R
343.750
<br> 77.073O
š
<br> p%
<br> 1
<br> 5.00
<br> 10.00
<br> 25.00
<br> 30.00
<br> 40.00
<br> 15.00
<br> 20.00
<br> 45.00
<br> 50.00
<br> 55.00
<br> 60.00
<br> 65.00
<br> 70.00
<br> 75.00
<br> 80.00
<br> 90.00
<br> 95.00
<br> 0.00
<br> 5.00
<br> 85.00
<br> 89.00
<br> 8.728
<br> ROZSEČ NAD
KUNŠTÁTEM
<br> SIL.I/19
<br> 0.000 000
<br> -2.498%
dl.27.560
<br> DŮM Č.P.54
<br> DŮM Č.P.53
<br> DŮM Č.P.32
<br> DŮM Č.P.95
<br> DŮM Č.P.33
<br> VJEZD
<br> BRANKA
<br> S
<br> 0.0
<br> 0.1
<br> ...
Návrh (208.4 kB)
Příloha P01 k č.j.JMK 12062/2022
<br>
1
<br>
<br>
<br> N Á V R H
<br>
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnicích I.třídy v jehož územním obvodu se silnice I.třídy nachází <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie České republiky <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie,Kounicova 24,611 32 Brno <,>
<br> č.j.KRPB-102333-1/ČJ-2021-0600DP ze dne 08.07.2021 a po projednání s tímto dotčeným orgánem
<br> ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu,z moci úřední podle § 77 odst.1 písm.b) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-Sebranice <,>
<br>
<br> v místě km 217,480 – 217,640 dle jejího provozního staničení (staničení dle silniční databanky – stav
<br> k 01.01.2021),tj.ve městě Kunštát,místní část Sychotín,v úseku od křižovatky se silnicí III/01849 Sychotín-
<br> Hluboké u Kunštátu ke křižovatce se silnicí III/01851 Sychotín-Makov-Rozseč nad Kunštátem <,>
<br> na pozemcích parcelní číslo 14/1,188 a 201/1 v katastrálním území Sychotín,okres Blansko,kraj
<br> Jihomoravský <,>
<br> z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci akce „I/19 Kunštát,průtah“
<br> tak,jak je vyznačeno v jednoduché projektové dokumentaci stavby s názvem „I/19 KUNŠTÁT,PRŮTAH“ <,>
<br> vypracované v 12/2020 ve stupni DSP/PDPS firmou Linio Plan,s.r.o <.>,se sídlem Brno,Sochorova 3178/23 <,>
<br> PSČ 616 00,IČ 27738809...
Návrh opatření obecné povahy JMK 12062/2022 (864.2 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> *KUJMP02B6X1N*
KUJMP02B6X1N
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.: Dle rozdělovníku
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: JMK 12062/2022
<br> Sp.zn.: S - JMK 82023/2021 OD
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Počet listů: 0
<br> Počet příloh/listů: 2/5
Datum 24.01.2022
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I.třídy <,>
<br> na základě písemného podnětu Ředitelství silnic a dálnic České republiky,se sídlem Praha,Na Pankráci 56 <,>
<br> IČ 65993390,s adresou pro doručování Závod Brno,Šumavská 33,602 00 Brno (dále jen Ředitelství silnic
<br> a dálnic České republiky),podaného dne 03.06.2021 <,>
<br> zahájil z moci úřední řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy § 77
<br> odst.1 písm.b) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-
<br> Sebranice
<br> v místě km 217,480 – 217,640 dle jejího staničení,tj.ve městě Kunštát,místní část Sychotín,v úseku
<br> od křižovatky se silnicí III/01849 Sychotín-Hluboké u Kunštátu ke křižovatce se silnicí III/01851 Sychotín-
<br> Makov-Rozseč nad Kunštátem,na pozemcích parcelní číslo 14/1,188 a 201/1 v katastrálním území
<br> Sychotín,okres Blansko,kraj Jihomoravský,dle jedno...

Načteno

edesky.cz/d/5535479

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz