« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JMK 83363/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
ZÁ
M
<br> E
C
<br> K
Á
<br> ZÁ
M
<br> E
C
<br> K
Á
<br> NOVÁ
<br> NOVÁ
<br> U
H
<br> Ř
IŠ
<br> T
Ě
<br> B
R
<br> N
Ě
<br> N
S
<br> K
Á
<br> B
R
<br> N
Ě
<br> N
S
<br> K
Á
<br> POD HLUBNOU
<br> ZÁME
CKÁ
<br> ZÁMECKÁ
<br> Z
Á
<br> M
E
<br> C
K
<br> Á
<br> FR <.>
HAL
<br> ASE
<br> FR
<.> H
<br> AL
AS
<br> E
<br> KAŠTAN
O
<br> VÁ
<br> II/376
<br> II/376
<br> I/1
9
<br> D
R
<br> N
O
<br> V
IC
<br> E
>
<br> >
<br> B28
<br> E8a E13
D
<br> ATU
M
<br> B28
<br> E8b E13
D
<br> ATU
M
<br> B28
<br> E8b E13
D
<br> ATU
M
<br> B2
8
<br> E8
aE1
<br> 3
D
<br> AT
U
<br> M
<br> B2
8
<br> E8
bE1
<br> 3
D
<br> AT
U
<br> M
<br> B2
8
<br> E8
bE1
<br> 3
D
<br> AT
U
<br> M
<br> Z2
<br> S7
<br> PO
ZO
<br> R
<br> UZA
VŘE
<br> NA
<br> ULIC
E KA
<br> ŠTA
NOV
<br> Á
<br> 11.6
<.> 202
<br> 2 OD
<br>
IP2
2
<br> 6:00
DO
<br> 23:0
0 HO
<br> D
<br> A
<br> 6:00
DO
<br> 23:0
0 HO
<br> D
<br> IP4b
<br> B2
<br> B2
<br> B28
<br> E8b
E13
<br> DATUM
<br> B28
<br> E8b
E13
<br> DATUM
<br> E7b
IP11a
<br> B28
<br> E8b
E13
<br> DATUM
<br> P
<br> IZ4b
<.> 81â7È7
<br> IZ4a
<br>.81
â7È
7
<br> B2
8
<br> E8
b
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M
<br> Z2
<br> B1
<br> S7
<br> Z2
<br> B1
<br> S7
<br> Z2
<br> B2
4a
<br> B24b
<br> Z
B
<br> R
A
<br> S
LA
<br> V
E
<br> C
>
<br> >
<br> Z2
<br> B1
<br> S7
<br> PO
ZO
<br> R
IP
<br> 22
<br> B2
4b
<br> B24a
<br> PARKOVIŠTĚ PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> VJEZD NA
PARKOVIŠTĚ
<br> VSTUP PRO
ÚČINKUJÍCÍ
<br> VSTUP PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
<br> VÝJEZD Z
PARKOVIŠTĚ
<br> B1
<br> E13
ÚČINKUJ
<br> ÍCÍCHPOŘ
ADATELE
<br> AMIMO V
OZIDEL
<br> E13
<br> ÚČINKUJÍCÍCH POŘADATELE A MIMO VOZIDEL
<br> E1
3
<br> ÚČ
INK
<br> UJÍ
CÍC
<br> H
PO
<br> ŘA
DA
<br> TEL
E A
<br> MIM
O V
<br> OZ
IDE
<br> L
<br> E13
ÚČINKUJÍCÍCH
<br> POŘADATELE A
MIMO VOZIDEL
<br> E1
3
<br> ÚČ
INK
<br> UJ
ÍCÍ
<br> CH
PO
<br> ŘA
DA
<br> TE
LE
<br> A
MI
<br> MO
VO
<br> ZID
EL
<br> 12.6
<.> 202
<br> 2 OD
<br>
UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> UL
IC
<br> E
ZÁ
<br> ME
CK
<br> Á
<br> OD
11
<br>.6 <.>
20
<br> 22
<br>
12
<.> 00
<br> ...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JMK 83363/2022
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> *KUJMXOPPJXDN*
KUJMXOPPJXDN
<br>
<br> 1 z 5
<br>
<br> Č.j.: JMK 83363/2022 S.zn.: S – JMK 74010/2022 OD Brno dne 03.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy,oddělení pozemních komunikací (dále jen „KrÚ JmK“) <,>
<br> věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na silnicích I.třídy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu;
<br> dále jen „ZoSP“),v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy,zahájeném na základě podnětu podaného
<br> dne 18.05.2022 Městem Kunštát,se sídlem nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát,IČ: 00280470 <,>
<br> zastoupeným na základě plné moci společností DoZBos s.r.o <.>,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX
<br> Boskovice,IČ: XXXXXXXX (dále jen „podatel“),po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství
<br> policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní inspektorát,Bezručova 31,678 01 Blansko
<br> (dále jen „PČR“) a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,Nusle,140 00 Praha 4 <,>
<br> IČ: 65993390 (Závod Brno,Šumavská 524/31,602 00 Brno; dále jen „ŘSD“),právnickou osobou pověřenou
<br> výkonem vlastnických práv státu k předmětné silnici,podle obecné právní úpravy obsažené v ust.§ 171
<br> a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) a podle zvláštní právní úpravy podle ust.§ 77 odst.1 písm.b) a odst.5 ZoSP
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/19 Plzeň – Tábor – Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Sebranice
<br> v místě ...

Načteno

edesky.cz/d/5465084

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz