« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
'"“ Haj “"".: : a.2 *= „ih : ","" ?- >? -,i“ 'c v“ 4 v_-.v_—I r <.>," tahu a f <.>,_ '.n.„5 „' :::; \- ' ů '.<.> ' „TI.: ŠUMPERK -'— a'b „ c „:."magi » Lj : Ř <.>,„; _; “?""jf' - i m u E " - '( ' a _ H * na“ “= _.' IIIJ ; í — LD “E"—-,FRIr-Tlll'k š : 3:0 I <.>,- Á? m: 2 * \ Š'? a x Š :.a \ * v "* „: 1 _ „„v 5 F?.?."b._.f __.5.<.>,„wi »._ _ u; _ !“,<.>,Š '.u: „ ) mym-n = o'“ \? LI:.: " L % mlat-11.<.>." 'a Šáh.&' : w IL" “ _._.__ „ „„ =.*5-9 š ".0.556,\ s - \'- __ _=„ -.'._ Ž Piechy,<.> _ i ': % „ <.>,a ; \ll II“-“f ' I 1_ 33:1 il 2 i.<.> 53 s „: :š ' "f: "; :,35 (.má:.".Ě ' _,:.“?> ©; Bludov _.- """ ',' : = „.W-::.; „.<.> : f \\ “ „.W-* ';“ S:" : ' =.\\ typ:? 5,' “"-_.<.> JBL-'" :.<.>.-- ' tm ' “' x] ld kg;? am.;„q "\ \to.J.EIEN“ ml -' \ \SWQ gauče“." \\ go““ r &,' Eli Krále: \,' mimi,: \.I,' »ng \ ' 421.\ | _' \\._ -._\ e neč \ iš.\ = \\ ::n ' „__ “L ' Dniní Studénky ___— O „ waiá * _Šaiů '._“9 % (£ % umím—I 9 o ».ms — 4 m.o.<.> ?,Ě L '._ — a „ \\ \ t.<.> “ 435 :.:: 490 ' S11blSučIkov.(ěe,' (z „i DoInISluděnkyíÉ <?; ( % * ší EJQQ +9;-.<.> 1'“ %: _; &' +b? - „\,<.> \.-:> "o I.a % = 423% aege : :: 3 -' " r.m './911$É !.(_1'3__ __ +.Dlouhomnov » &' nudím? IIIIBTUG.' “,_.C KN.? '“: - Š'- 331 :“ E" Oza/% " '" * SRI :? 3.a /' != g+w> !% u,; of 6“ -'* W UT ' N 5.„\-,h,_ L? 15) ('a N o _.+ '— - v [,7;- %4b 0 < + '.— m ' _: Ú <.>,<,> ; 1; g 2 ;- Š? 3 w; 5 tr,E < 3 ': a 6 „ma mw EQĚŠ & * i ' m _.<.> __ > „,' „ 7 i? + m 0 '.f “'" ' 5“ L" a; E 55“ „' u QI -.“ '$ N š Kolšov umo „ N _ "! ?:“ Halen: ",;-Í,A - _.n g „ ',<.>.<.> 9: Ji.ři le ",»! '\5 &
<br> Sdr.—m:
<br> Speciflkace IS 1 1 a <.>,——————— - __ / "w,„ů _ _ SILNICE IIII3783 SILNICE fil/3733 SILNICE IIIIZITIIII * _ FUSTRELHqV-SUDKUV FDSTRELMUV-SUDKUV PDSTŘELMDV—SUUKW Š* _ UZAVRENA UIAVŘENA UZAVŘENA „„É „ 1 2 3 SILNICE IIIIJIUS SILNICE III/QMS SILNICE IIIIQTDS PÚSTŘELMQV-SUUKUV SUDKUV-PQSTRELMUV SUDKUV-PEISTRELMUV UZAVREIM UIM/HENA UIAVRENA ! In 4 5 6 SILNICE IIIIZII'UE *;g SILNICE IIII'37IM SILNICE III/(ITM SILNICE III...
g3653437
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 59547/2022
<br> Naše sp.zn.: 55032/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 26.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FW29M*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 16.5.2022 žádost od
<br>
<br> SILNICE GROUP a.s <.>,IČO: 62242105,Na Florenci 2116/15,Nové Město,110 00 Praha 1,kterou
<br> zastupuje SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3703 (v úseku
<br> Šumperk – Sudkov),III/3702 (v křižovatce se silnicí III/3703 v Sudkově),III/3704 (v úseku
<br> Bludov – Sudkov) a III/44635 (v křižovatce se silnicí III/3703 v Dolních Studénkách),z důvodu
<br> umístění mostního provizoria na mostě ev.č.3703-8 – akce: „I/44 Bludov – obchvat,provizorní
<br> přemostění“ v termínu od 14.6.2022 – do 24.6.2024 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 25.5.2022 č.j.KRPM-72857-...

Načteno

edesky.cz/d/5409988

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz