« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
za osm sama/\ !ngvnus !NQVNIGHOOM
<br> “93mm smiaaw,_ _ __ 390 unu 13mm GZUK/bl) WHLVG
<br> ' ' ' 'lVWHOj.“““““ GDMOJMM “!ums ln eu axsupis mezneuAaa
<br> 33%?
<br> 96999900 ') \ŠCMGAML'XSF ESL 'em FXS/\Ullšd 'EWWMXM 3310 HCLSBANI
<br> UTI/DMS "W :OLSM MGHOWDWO FVHX
<br> % BIM/\OQMIA NVGTH NVWGH “98 5m NVGTH NVNOE "03 ňnl
<br> amzw Ě: » 3 33% 0 M TvAOOVHdA/x LNVLHEFOHďdCOZ
<br> (nmašmd oxoqm usegnos jusu)
<br> _ng „.ggg u „„ gmssn » auseg aaa; Bu uansdo BAoypmodnmd mmm _onmd,Áqmvs mmm A mew mamma
<br> sequ mmm guansaAu! gonopnq Euepgmodpegd wm !wguwalgu 5 mm) 540MB m m
<br> lczw - 390 u um ! Mesa A eusac esa; eu !“ŠDEÚO mupomdnmd wm epmud
<br> aNsovx / pm./wm max
<br> Lena/\ VAON * aovanwox * LDL os
<br> mup zu magnus 031 5 mg MšM uewí
<br> 452015 Nalevo Www - !NEHLSASO Emaus/v XXX os maca/\ omavm'laas AMZD'EĚM - zav os
<br> Juana/\ aAmauEx - ;Naua/xso aNraaaA * Lov os melqo 532mm * aowwnwoy mame/\ne * 10%: os 151mm! ' EOVWNHWOM WSNGÚAÚD ' LCS.OS
<br> H:)O'ld HCJLNEZHAVN mnm - aowwnwoy XXX os
<br> :AEAVLS lDll'nZVAVN
<br> DCAONA'Id * lOE OS ŠDV'ZI'IVNW VADMŠV'HS * GDE OS GOAOGOA - ZDE OS
<br> JIL— H— q—v—
<br> iijHBFEO HDANEZHAVN VCIN393'I
<br> (ma' L) nClDAOCOA owsw am“/woe
<br> (un) arma OWSvd aNNva HOO
<br> (Na'e) aavznww DWSVd BNNVEHDO
<br> (m ») maca/\ OHEAO'HS owsvd BNNvaHoc (ms' „ mana/\ 1309 owsyd ammmao mas mama/\ !mwazrmd NN 13
<br> * _ mana/wo OHBNFÉHEA INEGEA'ZOOd
<br> SNEDWHCIFVAMS meals “ „ » \Nauammwazuoa N/\ 12 _ wa _ j “ \ wang/\ wwazqoa NN'13 A —“\r A vmwzmwuaoopwrwns \ \ INEGEIUNWEZGVN NA 13 _ _ esf _ v _ „ maca/\\Nwazaw NN'E * * _,*
<br> MMB/50 šiř“ WEJ-= DWN/15 5'2 vnov wmazaoa maca/\ (>V/©1303 l:)irv/legNGOAGCIOA dOTXDd af :“ u,; OŠAŠNÍĚŽ _ _ „'„v “
<br> m -
<br> !OWAVLSŠWÍZ'WNW do “0“ mowoar ;ovznvwx _ +a _ “ameDWAus ***? vonsvms aavznvwx „ ( "f __ (Máme v H:)O'Id Hololrvmus ANWH vAleaa :gvznvww _ „a _ nťLSVLW ANWH “ ' Coma“ A <; _
<br> :!an amowoa ms HDioerAyiS vaNasa'l
UR 93819 2021
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 55652/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 93819/2021 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02FQG4R*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> E-mail:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 313
<br> patrik.fedrzel@sumperk.cz
<br>
<br> 18.05.2022
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 19.08.2021 podal
<br> Obec Vikýřovice,IČO 00635898,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice <,>
<br> kterou zastupuje FILDMAN PROJEKT s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Zámostní
<br> XXXX/XX,XXX 00 Ostrava 10
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> vodovod,splašková kanalizace,kanalizační přípojka a plynovod
dokumentace pod názvem:
<br> "Revitalizace sídliště na ulici Školní,Vikýřovice"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1267/3 (ostatní plocha),parc.č.1267/4 (ostatní
<br> plocha),parc.č.1267/5 (ostatní plocha),parc.č.1267/6 (ostatní plocha),parc.č.1270 (ostatní
<br> plocha),parc.č.1271/1 (zahrada),parc.č.1271/2 (ostatní plocha) v katastrálním území
<br> Vikýřovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Nová,trvalá stavba vodovodu,splaškov...

Načteno

edesky.cz/d/5390913

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz