« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Licence2DI umperk
<br> PC:-CRASH
<br> Plánek parkoviště uI.Havlíčkova 12.5.2022
<br> Šumperk ul.Havlíčkova
<br> Vozidla : Měřítko 1: 45
<br>.Přechodná úprava DZ.' Vyznačení parkoviště pro PČR
<br> | -_I._ _
<br> 999-22pm - PC:—Crash G Ver.11.0.0298 - 0 2016 030 Linz,Ausmía
<br> Licencele umperk
<br> PC:—CRASH
<br> Plánek parkoviště uLHavtíčkova
<br> Šumperk ul.Havlíčkova
<br> 12.5.2922
<br> & !
<br> Vozídia :
<br> Měřítko 1 : 45
<br> Přechodná úprava DZ.Vyznačení parkoviště pro PČR
<br> rn.P: -.„ :> Í,<.> X _1,_" __.<.> r KL"
<br> ! !
<br> 999—22.nm - FC)—Crash © Ver.1' 1.0.Q29a - © 2516 DSD Linz.Austria
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 55044/2022
<br> Naše sp.zn.: 54109/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 16.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FPGFL*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 13.6.2022 žádost od
<br>
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci (parkoviště naproti č.8) při ul.Havlíčkova v Šumperku,z důvodu vyhrazení části
<br> parkoviště pro vozidla PČR v termínu do 31.10.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 16.5.2022 č.j.KRPM-69410-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření ...

Načteno

edesky.cz/d/5390899

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz