« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko PČR
JID: PCR14ETRfo51076042
<br>
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Šumperk
Dopravní inspektorát Šumperk
<br>
<br>
Č.j.KRPM-65200-2/ČJ-2022-140906 Šumperk 9.května 2022
<br> Počet stran: 2
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: 974779250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6
<br> 380.4688.51076042
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
<br> Stanovisko
K č.j.MUSP 50200/2022
<br>
Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje,jakožto dotčený orgán dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
obdržel žádost o stanovisko k akci viz.zaslaná příloha <.>
Prostudováním předložené dokumentace ve smyslu ustanovení § 77 odst.3) zákona č <.>
361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
souhlasí
se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území okresu
Šumperk,uvedených v předložené žádosti a dopravnímu značení navrženém v přiložené
grafické příloze,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích
z a p o d m í n e k :
<br> 1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat
Technických podmínek 66 <.>
2) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude
dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení <.>
3) V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou,bude
stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66 <.>
4) Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil.provozu <,>
to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní
komunikaci <.>
5) V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa,případně při vzniku
dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy,zajistí zhotovitel řízení provozu
pomocí náležitě poučených osob,vybav...
situace DZ (stanoveno)
É“ 3x IP Ab ŠTAN () 1,5,fu.u <.>,= 3x 32
<br> a B)( B 24b
<br>.MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ' ŠUMPERK.& 3x B 243 -—'3DBOR DOPRAW
<br> Š' '?DPŠS
<br> \ !
<br> L;
<br> ?.- „>.UPC/(ÚL.+ 2%; v 9%! augue
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 52996/2022
<br> Naše sp.zn.: 47884/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FMKBG*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.5.2022 žádost od
<br>
<br> Obec Libina,IČO: 00302899 Libina 523,788 05 Libina a FORTEX – AGS,a.s <.>,IČO: 00150584 <,>
<br> Jílová 1550/1,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatelé“),o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových
<br> komunikacích a na místních komunikacích v Dolní Libině,z důvodu zjednosměrnění komunikací
<br> pro zvýšení BESIP v termínu do 16.12.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.5.2022 č.j.KRPM-65200-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým p...

Načteno

edesky.cz/d/5390887

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz