« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
Generální projektant: Q rekl-cz '
<br> Projekce / Inženýring / stavby á Cekr CZ s.r.o.Mumlava 57/2,787 01 ŠUMPERK IČ: 27821251
<br> DIČ: (227821251 Tel: SBB 517 980 email: ínfoůcekrcz.eu
<br> Objednatel:
<br> Město ŠUMPERK nům.MTru 1 787 01 ŠUMPERK IČ: 00303461 DIČ: 0200303461
<br> Akce: SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ UL.JESENICKA
<br> Zok.čTs|o 01055—21/1
<br> FS 450
<br> ODPOVĚDNÝFROJEKTAWZAKÁZKY Ing.Luděk Obrdiík $“ _ M ZODPOVĚDNÝPRDJEKT'ANT Ing.XXXXX XXXXXXX M _ M/ PK SSZ Obr diik,s.r.o.% VYPRACOVAL Ing.Luděk Obrdh'k M _ M,Sentická 1053/1: 64100 Brno ČV ms“ U EmaíJ'ĚĚŠŽ-Žzížggdlik eu mnmomm mg.Luděk Obrdiík %,<.> 7 Mb.' KRAJSKÝ ÚŘAD Oiomo ucký " DATUM únor 2022 iNVESTOR Město Šumperk,nám.Míru 1,787 01 Šumperk FORMÁT NÁZEVAKCE MĚŘÍTKO <.>,<,>.<.> <.>,<,>.„,<.>,STUPEN DÚR Sveta/na srgnaltzacm zanzem ul.Jesenicka „mz/„m 07/2022 PS 450 ' SVětemé Signalizační zařízení ARCHIVNÍ ČÍSLO 0207 NÁZEV W530 Člsw SOUPRAVY ČÍSLO VÝKRESU Technická zpráva D4-1
<br> DÚR Strana: 1 z 7
<br> Světelná signalizační zařízení ul.Jesenická
<br> PS 450 - Světelné signalizační zařízení
<br> PS 451 SSZ Jesenická x Žerotínova PS 452 ssz Jesenická x M.R.Štefánika PS 453 SSZ Jesenická - 17.listopadu PS 454 SSZ Jesenická x Lidická PS 455 SSZ Lidická )( Jeremenkova PS 456 Koordinační kabely
<br> (DÚR)
<br> DÚR Strana: 2 z 7
<br> 1.1 Identifikační údaje
<br> Stavba: Světelná signalizační zařízení ul.Jesenická
<br> Provozní soubor: PS 451 SSZ Jesenická x Žerotínova PS 452 ssz Jesenická x M.R.Štefánika PS 453 SSZ Jesenická — 17.listopadu PS 454 SSZ Jesenická )( Lidická PS 455 SSZ Lidická x Jeremenkova PS 456 Koordinační kabely
<br> Stupeň: DÚR Místo stavby: Šumperk Investor: Město Šumperk,nám.Míru [,787 01 Šumperk
<br> Generální projektant: Cekr CZ s.r.o <.>,Mazalova 57/2,787 01 Šumperk Zpracovatel PS: PK SSZ Obrdlík,s.r.o <.>,Sentická 1053/1,641 00 Bmo
<br> Projektant: Ing.XXXXX XXXXXXX (ČKAIT XXXXXXX) Ing.XXXXX XXXXXXX (CKAIT XXXXXXX)
<br> X.X PS XXX ssz Jesenická x Žerotínova
<br> Projekt PS 4...
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 56025/2022
<br> Naše sp.zn.: 35975/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FQXYA*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 31.3.2022 od žadatele
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje Cekr CZ s.r.o.<,>
<br> IČO: 27821251,Mazalova 57/2,787 01 Šumperk <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,Odboru služby
<br> dopravní policie,který dne 29.4.2022 vydal kladné stanovisko pod č.j.KRPM-30929-4/ČJ-2019-
<br> 1400DP,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: světelné křižovatky silnic II/...

Načteno

edesky.cz/d/5390455

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz