« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3575763_001.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 7002/2022
Naše sp.zn.: 121300/2021 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX02DXYAU*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2022
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: čka Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk,z.s <.>
zastoupený: Ing.Lubošem Cekrem
sídlo: Šumperk,Žerotínova 2982/55B,PSČ 787 01
IČO: 00494917
bankovní spojení: KB a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.836/21 ze
dne 09.12.2021 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.811/21 ze dne
04.11.2021 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 4.600.000 Kč (čtyři miliony šest set tisíc
korun českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.838/21 a 867/21 ze dne 09.12.2021 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud se smluvní strany nedohodnou jinak <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na úhradu nákladů vzniklých s užíváním krytého sportovního zařízení (zimní stadion v
Šumperku) ke své sportovní činnosti – mládežnická družstva ledního hokeje.Tyto náklady vznikají z uzavřeného
smluvního vztahu s provozovatelem zimního stadionu v ...

Načteno

edesky.cz/d/5131320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
24. 05. 2022
24. 05. 2022
24. 05. 2022
24. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz